Дозволе за увоз заштићених врста у комерцијелне сврхе на основуЗакона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10) и Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, број 99/09):

1. захтев за дозволу за увоз заштићених биљних и животињских врста са следећим подацима:

  • подносилац захтева
  • адреса и телефон подносиоца
  • народни и латински назив заштићених врста са количином и стањем у којем се увози
  • земља из које се увози

2. републичка административна такса по тарифном броју 189 у износу од 3.080,00 динара; ж.р: 840-742221843-57 позив на број 97 50-016, уплата на рачун јавних прихода

3. купо-продајни уговор са ино-партнером или профактура (фактура) ино-партнера

4. копија извозне дозволе земље из које се увози уколико та земља издаје дозволе за извоз (Црна Гора, Македонија..)

Захтев за издавање дозволе за увоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива које су на листи уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне.


Документa, којa су потребна уз захтев:

  1. Копија извозне дозволе земље из које се увози, уколико та земља издаје дозволе за извоз;
  2. Уговор или профактура (рачун) са инопартнером.

Пријава се подноси:

Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу