Dozvole za uvoz zaštićenih vrsta u komercijelne svrhe na osnovuZakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09):

1. zahtev za dozvolu za uvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta sa sledećim podacima:

  • podnosilac zahteva
  • adresa i telefon podnosioca
  • narodni i latinski naziv zaštićenih vrsta sa količinom i stanjem u kojem se uvozi
  • zemlja iz koje se uvozi

2. republička administrativna taksa po tarifnom broju 189 u iznosu od 3.080,00 dinara; ž.r: 840-742221843-57 poziv na broj 97 50-016, uplata na račun javnih prihoda

3. kupo-prodajni ugovor sa ino-partnerom ili profaktura (faktura) ino-partnera

4. kopija izvozne dozvole zemlje iz koje se uvozi ukoliko ta zemlja izdaje dozvole za izvoz (Crna Gora, Makedonija..)

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva koje su na listi uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune.


Dokumenta, koja su potrebna uz zahtev:

  1. Kopija izvozne dozvole zemlje iz koje se uvozi, ukoliko ta zemlja izdaje dozvole za izvoz;
  2. Ugovor ili profaktura (račun) sa inopartnerom.

Prijava se podnosi:

Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu