Правни основ

члана 75. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон), члана 4. став 2. Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16).

 

Подносилац захтева:
Адреса и телефон; одговорно лице
Латински и домаћи назив врсте
Временски период
Локалитети
Име руководиоца пројекта (радње) и назив пројекта