Pravni osnov

člana 75. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr.zakon), člana 4. stav 2. Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16).

 

Podnosilac zahteva:
Adresa i telefon; odgovorno lice
Latinski i domaći naziv vrste
Vremenski period
Lokaliteti
Ime rukovodioca projekta (radnje) i naziv projekta