Издавање дозвола за извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива

 • Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 94

Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14), чл. 8. и 9.

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16), члан 4. став 2

 • Пријаве се подносе:

Министарство заштите животне средине
Сектор за заштиту природе и климатске промене
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Електронским путем не може

 • Услови за подносиоце захтева за издавање дозвола за извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива :

– Уплата административне таксе по тарифном броју 189:

 • ж.р.:840-742221843-57,
 • сврха: административна такса,
 • прималац:Буџет Републике Србије,
 • износ: 3.420,00 дин.,
 • позив на број: 97 50-016;

 

 •  Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године);
 • Pопуњен, потписан и оверен образац за добијање дозволе за извоз;

Документи/доказ о пореклу робе:

 1. копија дозволе сакупљање (уколико се дозвола добија на основу дозволе за сакупљање),
 2. уколико су врсте откупљене, доставити копију сакупљачке дозволе правног лица или предузетника од кога је извршен откуп,
 3. копија рачунa од кога су откупњене врсте,
 4. JCI (уколико је роба пореклом из увоза),
 5. уколико датум дозвола за сакупљање или JCI увоза нису из текуће године неопходан је и записник инспекцијског прегледа из текуће године).
 • Корисни линкови

Линк за информације сајту

Заштита биодиверзитета

 • Обрасци

Образац (који није обавезан али су податци са образца обавезни у захтеву на меморандуму)