Дозволе за сакупљање /излов строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе на основу захтева научних институција и мишљења Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе (сакупљање, реинтродукција, транслокација, хватање и обележавање) у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10) и Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11)

 Услови за подносиоце захтева

 1. Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
 2. Количина сакупљене врсте
 3. Период сакупљања
 4. Локалитети сакупљања
 5. Назив пројекта који се реализује
 6. Име руководиоца пројекта
Подносилац захтева:

Адреса и телефон; одговорно лице Количина сакупљене врсте/излов Период сакупљања Локалитети сакупљања Име руководиоца пројекта и назив пројекта

 Процес решавања накнаде штете проузроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста на основу члана 64. и 65. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10) :

 •  Комисија за спровођење поступка решавања по захтевима за накнаду штете проузроковане од строго заштићених и заштићених дивљих врста:
 1. разматра поднете захтеве са документацијом и утврђује да ли су поднети у законском року;
 2. утврђује да ли правно лице, предузетник или физичко лице, коме су строго заштићене и заштићене дивље врсте проузроковале имовинску или другу штету, предузео све дозвољене радње и активности како би спречило настанак штете;
 3. сачињава извештај на основу релевантних доказа (вештачења на терену) и мишљења надлежних органа (инспектора за ловство и заштите природе).
 • Израда Споразума између министарства односно надлежног органа аутономне покрајине и оштећеног лица, а услучају спора о висини штете одлучује суд
Подносилац захтева:

Адреса и телефон; -Записник републичког инспектора за заштиту животне средине

– Записник надлежних органа (инспектора за ловство и заштите природе).

Утврђена штета на основу процене штете вештака (записник вештака)

Процес праћења пројеката базираних на заштити и очувању строго заштићених и заштићених дивљих врста у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10), Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11) и ратификованим међународним конвенцијама:

 •  захтев за одобрење предлога пројекта
 •  стручно мишљење Групе за одобрење пројекта
 •  израда уговора и анекса уговора
 •  анализа извештаја о реализованом пројекту у складу са уговором
 •  стручно мишљење за наставак пројекта.
Подносилац захтева:
Адреса и телефон;
Попуњен захтев за финансирање

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу