Dozvole za sakupljanje /izlov strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe na osnovu zahteva naučnih institucija i mišljenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (sakupljanje, reintrodukcija, translokacija, hvatanje i obeležavanje) u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10) i Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11)

 Uslovi za podnosioce zahteva

 1. Latinski naziv strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
 2. Količina sakupljene vrste
 3. Period sakupljanja
 4. Lokaliteti sakupljanja
 5. Naziv projekta koji se realizuje
 6. Ime rukovodioca projekta
Podnosilac zahteva:

Adresa i telefon; odgovorno lice Količina sakupljene vrste/izlov Period sakupljanja Lokaliteti sakupljanja Ime rukovodioca projekta i naziv projekta

 Proces rešavanja naknade štete prouzrokovane od strane strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta na osnovu člana 64. i 65. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10) :

 •  Komisija za sprovođenje postupka rešavanja po zahtevima za naknadu štete prouzrokovane od strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta:
 1. razmatra podnete zahteve sa dokumentacijom i utvrđuje da li su podneti u zakonskom roku;
 2. utvrđuje da li pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome su strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste prouzrokovale imovinsku ili drugu štetu, preduzeo sve dozvoljene radnje i aktivnosti kako bi sprečilo nastanak štete;
 3. sačinjava izveštaj na osnovu relevantnih dokaza (veštačenja na terenu) i mišljenja nadležnih organa (inspektora za lovstvo i zaštite prirode).
 • Izrada Sporazuma između ministarstva odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine i oštećenog lica, a uslučaju spora o visini štete odlučuje sud
Podnosilac zahteva:

Adresa i telefon; -Zapisnik republičkog inspektora za zaštitu životne sredine

– Zapisnik nadležnih organa (inspektora za lovstvo i zaštite prirode).

Utvrđena šteta na osnovu procene štete veštaka (zapisnik veštaka)

Proces praćenja projekata baziranih na zaštiti i očuvanju strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11) i ratifikovanim međunarodnim konvencijama:

 •  zahtev za odobrenje predloga projekta
 •  stručno mišljenje Grupe za odobrenje projekta
 •  izrada ugovora i aneksa ugovora
 •  analiza izveštaja o realizovanom projektu u skladu sa ugovorom
 •  stručno mišljenje za nastavak projekta.
Podnosilac zahteva:
Adresa i telefon;
Popunjen zahtev za finansiranje

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu