Uslovi za podnosioce zahteva

  1. Latinski naziv strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
  2. Količina sakupljene vrste
  3. Period sakupljanja
  4. Lokaliteti sakupljanja
  5. Naziv projekta koji se realizuje
  6. Ime rukovodioca projekta
 
Podnosilac zahteva:
Adresa i telefon; odgovorno lice
Količina sakupljene vrste/izlov
Period sakupljanja
Lokaliteti sakupljanja
Ime rukovodioca projekta i naziv projekta

 

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu