• Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 76

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45-05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/2018 – др. закон)

  • Пријаве се подносе

Министарствo заштите животне средине
Сектор за заштиту природе и климатске промене
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Електронским путем не може

  • Услови за подносиоце захтева за пријаву на Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива:

– Уплата административне таксе:
ж.р.:840-742221843-57,
сврха: административна такса,
прималац:Буџет Републике Србије,
износ 3.420,00 дин.,
позив на број: 97 50-016;

  • Попуњен, потписан и оверен образац (или захтев) за добијање дозволе за сакупљање;
  • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године);
  • Копија решења о испуњавању ветеринарско санитарних услова за објекте за складиштење жаба, пужева, пијавица и корњача;
  • Корисни линкови

Линк за информације на сајту

Заштита биодиверзитета

  • Обрасци

Образац (који није обавезан али су податци са обрасца обавезни у захтеву на меморандуму)