• Pravni osnov

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 76

Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS”, br. 31/05, 45-05-ispravka, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 i 95/2018 – dr. zakon)

  • Prijave se podnose

Ministarstvo zaštite životne sredine
Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu

Elektronskim putem ne može

  • Uslovi za podnosioce zahteva za prijavu na Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva:

– Uplata administrativne takse:
ž.r.:840-742221843-57,
svrha: administrativna taksa,
primalac:Budžet Republike Srbije,
iznos 3.420,00 din.,
poziv na broj: 97 50-016;

  • Popunjen, potpisan i overen obrazac (ili zahtev) za dobijanje dozvole za sakupljanje;
  • Izvod iz APR ( kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine);
  • Kopija rešenja o ispunjavanju veterinarsko sanitarnih uslova za objekte za skladištenje žaba, puževa, pijavica i kornjača;
  • Korisni linkovi

Link za informacije na sajtu

Zaštita biodiverziteta

  • Obrasci

Obrazac (koji nije obavezan ali su podatci sa obrasca obavezni u zahtevu na memorandumu)