Дозволе за унос и износ строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе на основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 94 и Правилник о прекограничном промету („Службени гласник РС“ бр 99/09, 6/14)

  1. Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
  2. Количина која се увози/извози
  3. Земља из које се врши увоз/извоз
  4. Назив пројекта који се реализује
  5. Име руководиоца пројекта
 
Подносилац захтева:
Адреса и телефон; одговорно лице 
Латински и народни назив врсте:
Количина, стање врсте:
Назив пројекта
Име руководиоца пројекта

 


Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу