Издавање дозвола за увоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива

 • Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 94

Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14), члан 6.

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16), члан 4. став 2

 • Пријаве се подносе

Министарство заштите животне средине
Сектор за заштиту природе и климатске промене
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Електронским путем не може

 • Услови за подносиоце захтева за издавање дозвола за извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива :

– Уплата административне таксе по тарифном броју 189:

 • ж.р.:840-742221843-57,
 • сврха: административна такса,
 • прималац:Буџет Републике Србије,
 • износ: 3.420,00 дин.,
 • позив на број: 97 50-016;
 • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године);
 • Попуњен, потписан и оверен образац за добијање дозволе за увоз;

Документи/доказ о пореклу робе:

1) копија уговора/рачуна са ино-партнером од ког је купљена роба

 • Корисни линкови

Линк за информације на сајту

Заштита биодиверзитета

 • Обрасци

Образац (који није обавезан али су податци са обрасца обавезни у захтеву на меморандуму)