Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16),члан 94.

Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14), чл. 8. и 9.

Пријаве се подносе

Министарству заштите животне средине 
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Електронским путем не може

Услови за подносиоце захтева за издавање мишљења за извоз заштићених врста пореклом из узгајалишта (плантаже, расадници и др. облици узгајалишта)

 – Уплата административне таксе по тарифном броју 2:

  • ж.р.: 840-742221843-57,
  • сврха: административна такса,
  • прималац:Буџет Републике Србије,
  • износ: 1.600,00 дин.,
  • позив на број: 97 50-016;

Документи/доказ о пореклу робе:

1)      Мишљење Завода за заштиту природе Србије или Покрајинског завода за заштиту природе или инспекције за заштиту природе о приносу плантажно гајене заштићене биљне врсте

Корисни линкови

 Линк за информације сајту

Услуге из области заштите биодиверзитета