Процес решавања накнаде штете проузроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста на основу члана 64. и 65. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10)  :

Комисија за спровођење поступка решавања по захтевима за накнаду штете проузроковане од строго заштићених и заштићених дивљих врста:

1.  разматра поднете захтеве са документацијом и утврђује да ли су поднети у законском року;

2. утврђује да ли правно лице, предузетник или физичко лице, коме су строго заштићене и заштићене дивље врсте проузроковале имовинску или другу штету, предузео све дозвољене радње и активности како би спречило настанак штете;

3. сачињава извештај на основу релевантних доказа (вештачења на терену) и мишљења надлежних органа (инспектора за ловство и заштите природе).

     –  Израда Споразума између министарства односно надлежног органа аутономне покрајине и оштећеног  лица, а услучају спора о висини штете одлучује суд

Подносилац захтева:
Адреса и телефон; 
-Записник републичког инспектора за заштиту животне средине Записник надлежних органа (инспектора за ловство и заштите природе). 
Утврђена штета на основу процене штете вештака (записник вештака)

 

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу