Министарство заштите животне средине издаје овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини. Ближе услове које треба да испуни стручна организација да би вршила мерења нивоа буке у животној средини, прописује Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС” бр. 72/2010).

Потребна документација:

Уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке у животној средини, потребно је приложити:

  1. Попуњени образац захтева и сву пропратну документацију дефинисану Правилником (члан 6.). Образац захтева можете преузети овде;
  2. Доказо уплаћеној административној такси од 12.770,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

Наведену документацију стручна организација доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Комисија за давање овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд