Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje nivoa buke u životnoj sredini. Bliže uslove koje treba da ispuni stručna organizacija da bi vršila merenja nivoa buke u životnoj sredini, propisuje Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke, kao i o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke („Službeni glasnik RS” br. 72/2010).

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke u životnoj sredini, potrebno je priložiti:

  1. Popunjeni obrazac zahteva i svu propratnu dokumentaciju definisanu Pravilnikom (član 6.). Obrazac zahteva možete preuzeti ovde;
  2. Dokazo uplaćenoj administrativnoj taksi od 12.770,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016

Navedenu dokumentaciju stručna organizacija dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Komisija za davanje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje nivoa buke u životnoj sredini
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd