I – Поступак за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини.

Министарство заштите животне средине издаје решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини. Ближе услове које треба да испуне правна лица прописује Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Службени гласник РС” бр. 104/09).

Уз захтев за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, потребно је приложити:

  1. Сву документацију дефинисану Правилником (члан 3.);
  2. Доказ о уплаћеној административној такси од 65.490,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016
    (Према тарифнom броју 191. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003-испр, 61/05, 101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12 93/12, 47/, 65/13–др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/201, 90/2019 – испр., 98/20-усклађени дин.изн.)

Наведену документацију правна лица достављају на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

II – Поступак за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини

Министарство заштите животне средине издаје решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини. Ближе услове које треба да испуне правна лица прописује Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС” бр. 104/09).

Уз захтев за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, потребно је приложити:

  1. Сву документацију дефинисану Правилником (члан 3.);
  2. Доказ о уплаћеној административној такси од 104.750,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

    (Према тарифнom броју 191. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003-испр, 61/05, 101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12 93/12, 47/, 65/13–др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/201, 90/2019 – испр., 98/20-усклађени дин.изн.)

Наведену документацију правна лица достављају на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд