I – Postupak za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini.

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini. Bliže uslove koje treba da ispune pravna lica propisuje Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini („Službeni glasnik RS” br. 104/09).

Uz zahtev za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini, potrebno je priložiti:

  1. Svu dokumentaciju definisanu Pravilnikom (član 3.);
  2. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 65.490,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016
    (Prema tarifnom broju 191. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003-ispr, 61/05, 101/05–dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12 93/12, 47/, 65/13–dr.zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/201, 90/2019 – ispr., 98/20-usklađeni din.izn.)

Navedenu dokumentaciju pravna lica dostavljaju na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

II – Postupak za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini. Bliže uslove koje treba da ispune pravna lica propisuje Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanja u životnoj sredini („Službeni glasnik RS” br. 104/09).

Uz zahtev za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, potrebno je priložiti:

  1. Svu dokumentaciju definisanu Pravilnikom (član 3.);
  2. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 104.750,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016

    (Prema tarifnom broju 191. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003-ispr, 61/05, 101/05–dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12 93/12, 47/, 65/13–dr.zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/201, 90/2019 – ispr., 98/20-usklađeni din.izn.)

Navedenu dokumentaciju pravna lica dostavljaju na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd