Потребна документација, обрасци, списак овлашћених институција за испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини и евиденције.