На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), министар је донео Одлуку о додели Уговора бр. 404-02-37/6/2018-02 од 05.06.2018. године. Уговор о јавној набавци Услуга систематског испитивања нејонизујућег зрачења у животној средини у 2018. години, број 1.2.12/18 додељен је следећим понуђачима:

 • За Партију 1 – Нискофреквентно подручје уговор се додељује Iнституту Ватрогас д.о.о Булевар Војводе Степе 66, 21000 Нови Сад;
 • За Партију 2 – Високофреквентно подручје уговор се додељује Електротехничком Институтуту “Никола Тесла”а.дул. Косте Главинића 8а, 11000 Београд.

Информација је доступна на сајту Управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1897524

Према Програму систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2017. до 2018. године, вршиће се мерења која потичу од извора нејонизујућих зрачења у зонама повећане осетљивости, и то у:

 • нискофреквентном подручју:

  1) трансформаторских станица и

  2) надземних електроенергетских водова за пренос или дистрибуцију електричне енергије;

 • високофреквентном подручју:

  1) радио базних станица мобилне и фиксне бежичне телефоније и

  2) телекомуникационих предајника радиорелејних система.

  Насеља у којима ће се вршити систематско испитивање:

 • За трансформаторске станице: Београд, Аранђеловац, Обреновац, Лазаревац, Шабац, Крагујевац, Смедерево, Пожаревац, Лозница, Ваљево, Ужице, Краљево, Чачак, Пожега, Прибој, Нови Пазар, Јагодина, Зајечар, Бор, Крушевац, Ниш, Лесковац, Пирот, Врање, Бујановац и Прешево;
 • За надземне електроенергетске водове за пренос или дистрибуцију електричне енергије: Београд, Аранђеловац, Обреновац, Лазаревац, Шабац, Крагујевац, Смедерево, Пожаревац, Лозница, Ваљево, Ужице, Севојно, Бајина Башта, Краљево, Чачак, Пожега, Прибој, Нови Пазар, Јагодина, Зајечар, Бор, Крушевац, Ниш, Лесковац, Пирот, Сурдулица, Врање, Бујановац и Прешево;
 • За радио базне станице мобилне телефоније: Београд, Аранђеловац, Шабац, Крагујевац, Смедерево, Пожаревац, Лозница, Ваљево, Ужице, Краљево, Врњачка Бања, Чачак, Пожега, Прибој, Нови Пазар, Јагодина, Зајечар, Бор, Крушевац, Ниш, Лесковац, Пирот, Врање, Бујановац и Прешево;
 • За телекомуникационих предајника радиорелејних система: Београд, Аранђеловац, Шабац, Крагујевац, Смедерево, Пожаревац, Лозница, Мали Зворник, Ваљево, Ужице, Краљево, Чачак, Пожега, Прибој, Нови Пазар, Јагодина, Зајечар, Бор, Ниш, Лесковац и Бујановац.

Контакт особе, e-mail: kristina.peric[at]nullekologija.gov.rs  и nadja.markovicgolubovic[at]nullekologija.gov.rs