Na osnovu člana 32. Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci (,,Službeni glasnik RS“, br. 114/2013 i 23/2018), odnosno člana 16. Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz thih gasova (,,Službeni glasnik RS“, broj 120/2013) pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost instalacije, održavanja ili servisiranja i provere ispuštanja stacionarne rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi ili sistema za zaštitu od požara koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, sakupljanja kontrolisanih supstanci iz te opreme i sistema i opreme koja sadrži rastvarače, kao i iz cilindara i aparata za gašenje požara i isključivanja iz upotrebe rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi ili sistema za zaštitu od požara i aparata za gašenje požara i opreme koja sadrži rastvarače, koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance (u daljem tekstu: „servis”), pribavljaju dozvolu Ministarstva.

Dozvola se izdaje na osnovu zahteva, uz koji se podnose sledeća dokumenta:

1)  kopija uverenja o podacima upisanim u Registar privrednih subjekata;

2) kopije odgovarajućih sertifikata za zaposlene koji obavljaju neke od napred navedene delatnosti

3) dokaz o posedovanju tehničkih alata za obavljanje delatnosti predviđenih dozvolom, iz Priloga 10. Uredbe o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, odnosno iz Priloga 4 Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovi a sa efektom staklene bašte – Minimalni zahtevi za tehničke alate koje su pravna lica i/ili preduzetnici (servisi) u obavezi da poseduju u cilju dobijanja dozvole za obavljanje određenih delatnosti

4) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 3.600,00 dinara

(primalac: Budžet Republike Srbije, tekući račun: 840-742221843-57, poziv na broj 50-016)

Ministarstvo može zahtevati dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju za izdavanje dozvole.

Ako servisi iz stava 1. ovog člana obavljaju delatnost obnavljanja kontrolisanih supstanci, uz zahtev moraju priložiti dokaz o posedovanju uređaja za obnavljanje kontrolisanih supstanci.

Dozvola se izdaje na rok od tri godine i može se produžiti za naredne tri godine. Zahtev za produženje dozvole podnosi se najranije četiri meseca, a najkasnije dva meseca pre isteka roka važenja iste.

Servisu se može oduzeti, odnosno ne može se produžiti važenje dozvole ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestao da ispunjava uslove propisane uredbom, odnosno ako u roku određenom u rešenju o inspekcijskom nadzoru ne sprovede naložene mere.