Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa članom 60. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) izdaje dozvole ovlašćenim pravnim licima za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja. Bliže uslove za izdavanje dozvole propisuje Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS”, broj 1/12).

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za dobijanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije u vazduhu, potrebno je priložiti:

  1. Popunjene obrasce iz pravilnika
  2. Propratnu dokumentaciju (dokumentacija za merenje emisije, dokumentacija za merenje kvaliteta vazduha).

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 12.770,00 dinara na:
žiro račun broj: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 50-016

Navedenu dokumentaciju pravno lice dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

 Napomena:

U slučaju izmena podataka navedenih u važećoj dozvoli za merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja i/ili dozvoli za merenje kvaliteta vazduha, podnosi se zahtev za reviziju dozvole.

Tom prilikom, uz zahtev za reviziju dozvole podnose se popunjeni obrasci iz Pravilnika i propratna dokumentacija, koji se odnosi na izmenu podataka, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 3.700,00 dinara na:

žiro račun broj: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 50-016


Spisak pravnih lica sa važećim ovlašćenjima za merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja, možete preuzeti ovde.

Spisak pravnih lica sa važećim ovlašćenjima za merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu), možete preuzeti ovde.