Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava pravna lica i preduzetnike koji se bave uvozom i izvozom supstanci koje oštećuju ozonski omotač da je 20.12.2013. godine usvojena nova Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci(„Službeni glasnik RS”, broj 114/14). Danom početka primene ove uredbe, 1. januara 2014. godine, prestala je da važi Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci(„Službeni glasnik RS”, broj 22/10).


Dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač

Na osnovu člana 19. uredbe, Ministarstvo izdaje dozvole za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci, pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za obavljanje poslova uvoza i izvoza tih supstanci, na osnovu njihovog zahteva za izdavanje dozvole za uvoz odnosno izvoz kontrolisanih i novih supstanci i u slučajevima propisanim stavom 6. navedenog člana.

Za kontrolisane supstance i smeše za koje se utvrđuje godišnja kvota po količini, dozvola se izdaje u slučaju da pravno lice evidentirano za uvoz ima raspoloživu kvotu u iznosu koji je veći ili jednak količini traženoj u zahtevu.

Dozvola se izdaje za svaku isporuku posebno i važi do kraja kvartala u kojem je izdata.

Zahtev za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci podnosi se na propisanim obrascima uz koje podnosilac zahteva prilaže: dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, profakturu firme isporučioca robe, sertifikat i/ili izjavu o poreklu, vrsti, količini, sastavu supstance ili smeše koja se uvozi i/ili izvozi, podatak o svrsi uvoza, a na zahtev Ministarstva i kopiju dozvole izdate od strane zemlje u koju se uvozi ili iz koje se izvozi, kao i drugu potrebnu dokumentaciju.

Uvoznik, odnosno izvoznik je obavezan da odmah nakon realizacije uvoza, odnosno izvoza, a najkasnije do isteka kvartala za koji je dozvola izdata, dostavi Ministarstvu dokaz o uvezenim odnosno izvezenim količinama supstanci, tj. jedinstvenu carinsku ispravu, kao i kopiju fakture isporučioca robe.

Tranzit kontrolisanih i novih supstanci dozvoljen je bez dozvole.

Dozvole za uvoz/izvoz određenih proizvoda i/ili opremekoji sadržesupstance koje oštećuju ozonski omotač

Na osnovu člana 24. Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci, Ministarstvo izdaje dozvole za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance pravnim licima i preduzetnicima evidentiranim za obavljanje poslova uvoza i/ili izvoza tih proizvoda i/ili opreme, na osnovu njihovog zahteva za izdavanje dozvole za uvoz odnosno izvoz tih proizvoda i/ili opreme i u slučajevima propisanim stavom 1. navedenog člana.

Dozvola se izdaje za više isporuka, na period od godinu dana i važi od 1. januara do 31. decembra godine za koju je izdata.

Zahtev za izdavanje dozvola za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance podnosi se na propisanim obrascima uz koji podnosilac zahteva prilaže dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, profakturu firme isporučioca robe za prvu isporuku koja će biti realizovana po izdatoj dozvoli, izjavu o količini, odnosno broju, poreklu, tipu i nameni proizvoda i/ili opreme, sastavu supstance koju proizvod i/ili oprema sadrži, svrsi uvoza, katalog sa tehničkim specifikacijama proizvoda i/ili opreme ili drugi dokument proizvođača iz kojeg se vidi količina kontrolisane supstance u proizvodu i/ili opremi, a na zahtev Ministarstva kopiju dozvole izdate od strane zemlje u koju se proizvod ili oprema uvozi ili iz koje se izvozi, kao i drugu potrebnu dokumentaciju.

Dozvole se izdaju po proizvođaču, na osnovu modela proizvoda i/ili opreme navedenih u zahtevu.

Uvoznik, odnosno izvoznik je obavezan da odmah nakon realizacije uvoza, odnosno izvoza, a najkasnije do 31. decembra godine za koju je dozvola izdata, dostavi Ministarstvu dokaz o realizovanom uvozu odnosno izvozu proizvoda i/ili opreme, tj. jedinstvenu carinsku ispravu, zajedno sa kopijom faktura isporučilaca robe.

O mogućim promenama prethodno priloženih podataka tokom perioda važenja dozvole svaki uvoznik i izvoznik dužan je da obavesti Ministarstvo.

Pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put kontrolisanih i novih supstanci, kao i uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put određenih proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance navedenih u Prilogu 3. uredbe, moraju biti upisani u evidenciju Ministarstva u skladu sa članom 36. uredbe. Zahtev za upis u evidenciju podnosi se na propisanom obrascu, uz koji podnosilac zahteva prilaže rešenje o podacima upisanim u Registar privrednih subjekata, a svake naredne godine izvod iz Registra privrednih subjekata.


Potrebna dokumentacija za izdavanje dozvola za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih supstanci (supstanci koje oštećuju ozonski omotač) i proizvoda i/ili opreme koji ih sadrže

Zahteve slati na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu prirodnih resursa – oblast zaštite vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Kontakt telefon: 011/ 269 64 32