Ministarstvo izdaje mišljenje da za uvoz/izvoz određenih uređaja koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte nije potrebna dozvola i to na osnovu podnetog zahteva i ostale potrebne dokumentacije.

Potrebna dokumentacija za dobijanje mišljenja za uvoz/izvoz proizvoda ili opreme koja koriste ili se oslanjaju na fluorovane gasove:

  1. Zahtev za dobijanje mišljenja u slobodnoj formi na memorandumu pravnog lica,
  2. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 400,00 RSD (račun Budžeta RS: 840-742221843-57, poziv na broj 50-016),
  3. Ukoliko ima više modela uređaja dostaviti Tabelu sa tačnim oznakama jedinica,

Tehnička dokumentacija ili specifikacija uređaja sa tačnim oznakama i vrsti rashladnog sredstva koji jedinice sadrže, kao i podatak o proizvođaču.