Министарство заштите животне средине у складу са чланом 61. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) издаје сагласност оператерима који самостално врше мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања. Ближе услове за издавање сагласности прописује Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или мерења емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 16/12).

Потребна документација:

Уз захтев за добијање сагласности за мерење квалитета ваздуха и/или емисије у ваздуху, потребно је приложити:

  1. Попуњене обрасце из правилника, које можете преузети овде
  2. Пропратну документацију (документација за издавање сагласности)

Доказ о уплаћеној административној такси од 12.700,00 динара на:

жиро рачун број: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 50-016

Наведену документацију оператер доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Напомена:

У случају измена података наведених у важећој сагласности за мерење квалитета ваздуха и/или емисије у ваздуху, подноси се захтев за ревизију сагласности.

Том приликом, уз захтев за ревизију дозволе подносе се попуњени обрасци из Правилника и пропратна документација, који се односи на измену података, као и доказ о уплаћеној административној такси од 3.700,00 динара на:

жиро рачун број: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 50-016

Списак правних лица којима је издата сагласност за континуално мерење емисије из стационарних извора загађивања, можете преузети овде.