Izdavanje SERTIFIKATA licima koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte

 

SERTIFIKAT A

Sertifikat A kategorije I je sertifikat koji potvrđuje da lice koje poseduje sertifikat ispunjava uslove za obavljanje delatnosti instalacije, održavanja i servisiranja i provere curenja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi svih tipova i kapaciteta, koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz cilindara i ove opreme i odlaganja te opreme;

Sertifikat A kategorije II je sertifikat koji potvrđuje da lice koje poseduje sertifikat ispunjava uslove za obavljanje delatnosti instalacije, održavanja i servisiranja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koje sadrže manje od 3 kg supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte ili manje od 6 kg supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, ako oprema nema rastavljivih spojeva i obeležena je kao takva, sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz cilindara i ove opreme, odlaganja te opreme i provere curenja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koje sadrže 3 kg ili više supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte i šest ili više kilograma supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, ako oprema nema rastavljivih spojeva i obeležena je kao takva, pod uslovom da provera curenja ne dovodi do prekida rashladnog kruga;

Sertifikat A kategorije III je sertifikat koji potvrđuje da lice koje poseduje sertifikat ispunjava uslove za obavljanje delatnosti sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač i fluorovnih gasova sa efektom staklene bašte iz cilindara i rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koje sadrže manje od 3 kg supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte ili manje od 6 kg supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, ako oprema nema rastavljivih spojeva i obeležena je kao takva i delatnosti odlaganja ove opreme;

Sertifikat A kategorije IV je sertifikat koji potvrđuje da lice koje poseduje sertifikat ispunjava uslove za obavljanje delatnosti provere curenja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koje sadrže tri ili više kilograma supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte i šest ili više kilograma supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, ako oprema nema rastavljivih spojeva i obeležena je kao takva, pod uslovom da provera curenja ne dovodi do prekida rashladnog kruga.

Ministarstvo izdaje Sertifikat A na osnovu zahteva u formi rešenja.

Lice koje podnosi zahtev za izdavanje sertifikata A u obavezi je da uz zahtev priloži i:

 • potvrdu o završenoj obuci,
 • potvrdu o položenom ispitu,
 • fotokopiju ili očitanu ličnu kartu,
 • dokaz o završenom osnovnom stručnom obrazovanju ili dokaz o najmanje tri godine prakse iz oblasti koja odgovara vrsti sertifikata A,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 • obrazac izjave o pribavljanju podataka,
 • dokaz da je zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika,
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.260,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016).

Sertifikat A se može obnoviti za period od narednih pet godina ako nosilac sertifikata nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti koje odgovaraju sertifikatu A tokom perioda važenja istog.

Lice koje podnosi zahtev za obnavljanje sertifikata A u obavezi je da uz zahtev priloži i:

 • kopiju izdatog sertifikata A koji se obnavlja,
 • fotokopiju ili očitanu ličnu kartu,
 • dokaz da nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti koje odgovaraju sertifikatu A tokom perioda važenja istog,
 • dokaz da je zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika,
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.260,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016).