Министарство заштите животне средине у складу са чланом 31. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/2015) издаје овлашћења за мониторинг земљишта. Ближе услове за издавање овлашћења за мониторинг земљишта прописује Правилник о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта („Службени гласник РС”, број 58/2019).

Правно лице уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта подноси следећу документацију:

1) извод из Агенције за привредне регистре (АПР) или Привредног суда да је регистровано за послове техничког испитивања и анализа и/или за научноистраживачку делатност;

2) акт о акредитацији издат од странекредитационог тела Србије у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 са одговарајућим обимом акредитације;

3) списак запослених лица за које се тражи овлашћење за мониторинг земљишта;

4) копије диплома о стеченом образовању за запослена лица са списка;

5) доказ о запослењу за лица са списка (копија уговора о раду и потврда којом се доказује да је лице запослено);

6) доказ о укупном радном искуству у струци за лица са списка (копија уговора о раду и/или потврда којом се доказује радно искуство у струци);

7) списак опреме и мерних уређаја;

8) списак просторија;

9) доказ о уплаћеној административној такси тарифни број 191. од 12.770,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57; модел: 97; позив на број: 50-016.

Ако правно лице има закључен уговор о сарадњи са научноистраживачком организацијом, потребно је доставити и:

1) копију уговора о сарадњи са научноистраживачком организацијом;

2) потврду о упису научноистраживачкe организацијe у судски регистар;

3) копију акта о акредитацији за обављање научноистраживачке делатности издатог од стране надлежног министарства;

4) документацију из горе наведених тач. 3) до 6) за лица запослена у научноистраживачкој организацији, за која се тражи овлашћење за мониторинг земљишта.

Захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта са документацијом правно лице доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд