IMG_1703.JPG„Министарство у финалној фази припреме законодавства потребног за мониторинг, извештавање и верификацију емисија гасова са ефектом стаклене баште неопходног за ЕУ Систем трговине емсионим јединицама, као и да је циљ да званичну процедуру јавних консултација по питању овог закона започнемо у септембру“, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић у свом уводном обраћању на Пододбору за транспорт, регионали развој, енергетику, заштиту животне средине и климатске промене.

Божовић је истакла да је Министарство средином маја започело активности на припреми законодавне и институционалне структуре потребне за спровођење ЕУ Уредбе о механизму мониторинга, која ће укључити и захтеве Одлуке о заједничком напору. Завршетком и ових активности Србија ће имати комплетан и ефикасан систем мониторинга, извештавања и верификације који ће омогућити систематко праћење емисија, али и политика и мера у области климатских промена, а као основни предулов унапређења истих и ефикаснијег извештавања како према ЕУ тако и према Оквирној конвенцији УН о промени климе.

IMG_1705.JPG„Стратешки оквир борбе против климатских промена, циљеве смањења емисија и конкретне активности на постизању истих и њихову динамику до 2020., 2030. и 2050. године одредиће Стратегија борбе против климатских промена, са акционим планом, чија би израда према званичној информацији Делегације ЕУ у Србији, требала започети у септембру“, нагласила је државни секретар и изразила захвалност на финансијској и техничкој помоћ ЕУ, кроз IPA пројекте, Европској комисији, Делегацији ЕУ у Србији, и Генералном директорату за климатске акције.

Државни секретар Божовић је рекла да се поред активности на хармонизацији националног са ЕУ законодавством и припреми за ефикасно спровођење ЕУ acquis, испуњавамо и своје обавезе према Оквирној конвенцији УН о промени климе.

„Намеравани национално утврђени доприноси смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште достављени су Секретаријату Конвенције, Први двогодишњи ажурирани извештај биће достављен до краја године, а Друга национална комуникација током 2016. године. Министарство испуњава своје обавезе према међународној заједници по питању регулисања супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова“, изјавила је Стана Божовић.

Божовић је подсетила на мултисекторску природу области климатских промена и напоменула да је препознајући значај теме и међусекторске сарадње, Влада Србије образовала Национални савет за климатске промене, чија је улога помоћ у техничком смислу, али и јачање сарадње и популаризација теме, на националном нивоу. Такође, ради се на идентификацији начина за припрему и реализацију Стратегије комуникације, која би дефинисала кратко и средњорочне акције подизања свести и јачања капацитета најшире јавности.