Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju za javne nabavke koje sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine u 2018. godini, kao i Obaveštenja o zaključenim ugovorima

Centralne javne nabavke koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove

Naziv tendera Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za Partiju 3 – Usluge asimetričnog internet pristupa Obaveštenje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za partiju 2 – Usluga simetričnog internet pristupa sa odgovarujućom zaštitom od dos i ddos napada

Obaveštenje

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru po Okvirnom sporazumu za partiju 3 – računarski materijal – original toneri za Hewlett-Packard uređaje

Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru po Okvirnom sporazumu za partiju 5 – računarski materijal – original toneri za LEXMARK uređaje (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2017. godini). Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za Partiju 1- Obavezno osiguranje vozila Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku goriva Evro dizel, Partija 3 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku benzina Evro premium BMB 95, Partija 2 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za mobilnu telefoniju po Okvirnom sporazumu broj 7/2018 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za uređaje za štampanje tip 3, Partija 11
Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu o nabavci radnih stanica tip 4 – Partija 4 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu o nabavci radnih stanica tip 6 – Partija 6 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu o nabavci uređaja za štampanje tip 4 – Partija 12 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu o nabavci uređaja za štampanje tip 8 – Partija 16 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Prenosnih laptop uređaja Tip 3 – Partija 25 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  po Okvirnom sporazumu za pružanje elektronskih komunikacionih usluga – internet Obaveštenje
Obaveštenja o zaključenim ugovorima po okvirnim sporazumima za Partiju 6 – održavanje štampača tip NR Obaveštenje
Obaveštenja o zaključenim ugovorima po okvirnim sporazumima za Partiju 9 – održavanje štampača tip CANON Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za Partiju 2 – Održavanje računarske opreme tip  NR Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za Partiju 3 – Održavanje računarske opreme tip FS Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za Partiju 3 – Usluge prenosa putem optičkih vlakana Dark-fiber Obaveštenje
Ostale nabavke koje sprovodi ministarstvo

 Naziv tendera Dokumentacija  Rok za dostavljanje ponuda
Agencijske usluge organizacije seminara na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru broj nabavke 1.2.11/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23. 4. 2018. godine do  11:00 časova
Javna nabavka  – Nabavka softvera Ekološki info servis, JN broj 1.1.10/2018 Poziz za podnošenje ponuda

Konkursna doklumentacija

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Odgovor na pitanje 3

Odgovor na pitanja 4

Odgovor na pitanje 5

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora – ponovna ocena

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25. 4. 2018. godine do  11:00 časova
Usluga izrade video materijala i pripreme za TV produkciju Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

5. 4. 2018. godine do  11:00 časova
Javna nabavka – Usluge izrade štampanog materijala Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

5. 4. 2018. godine do  13:30 časova
Javna nabavka broj 1.1.4/18 – Rezervni delovi za službena vozila sa uslugama ugradnje, održavanja i popravke službenih vozila Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom utovoru za 2019. godinu

4. 5. 2018. godine do  11:00 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – Projektori za prezentacije  redni broj javne nabavke 1.1.5/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje po zaključenom ugovoru

13. 4. 2018. godine do  11:00 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluge ispitivanja stepena degradacije zemljišta usled izlivanja jalovišta Stolice br.1.2.8/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje br. 1

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26. 4. 2018. godine do  11:00 časova
Javna nabavka  – Usluge utvrđivanja osetljivosti zemljišta na proces acidifikacije (Kosjerić, Požega, Užice) br.1.2.9/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje br. 1

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije br.2

Obaveštenje o produžetku roka

Odgovor na pitanje br. 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3. 5. 2018. godine do  11:00 časova
Javna nabavka – Izrada revizije projekta „Sanacija, zatvaranje i rekultivacije deponije u Zajači“  redni broj javne nabavke 1.2.6/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27. 4. 2018. godine do  11:00 časova
Javna nabavka – Usluge nabavke putnih karata i hotelskog smeštaja, broj 1.2.13/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o zaključenom ugovoru

21. 5. 2018. godine
do 11,00 časova
Javna nabavka – Usluge organizacije događaja za potrebe ministarstva, broj 1.2.14/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21. 5. 2018. godine do 13,00 časova
Javna nabavka – Usluga izrade planova o implementaciji Direktive o staništima i Direktive o pticama za period 2018. – 2021 broj: 1.2.17 /18 Poziv za dostavaljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

15. 5. 2018. do 11:45 časova
 Javna nabavka – Nabavka hardversko – softverske zaštite (Firewalla), broj: 1.1.7/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18. 5. 2018. do 11:00 časova
Javna nabavka male vrednosti  – Usluge sistematskog ispitivanja nejonizujućih zračenja u životnoj sredini u 2018. godini, broj 1.2.12/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 1

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

30. 5. 2018.  do 10,00 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – Tableti za inspekciju i CITES,  redni broj javne nabavke 1.1.8/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22. 5. 2018. do 11,00 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – Nabavka usluge utvrđivanja prirodnog fona pojedinih štetnih i opasnih materija u zemljištu, redni broj 1.2.21 /2018 Poziv za dostavaljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4. 6. 2018. do 10,00 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – zimski i letnji pneumatici,  redni broj javne nabavke 1.1.9/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21. 6. 2018. do 11,00 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – Nabavka skenera i ručnih skenera za inspekciju, broj 1.1.11/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25. 6. 2018. do 11.00 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – Usluge korišćenja aplikativnog softvera za kontrolu mrežne infrastrukture, broj 1.2.22/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22. 6. 2018. do 10.45 časova
Javna nabavka – Usluge utvrđivanja stvarnih vrsta i količina istorijskog otpada u Republici Srbiji, broj 1.2.15/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 1

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

20. 7. 2018. do 12 časova
Javna nabavka – Usluge izrade strategije uvođenja čistije proizvodnje, broj 1.2.19/18. Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje

23. 7. 2018. do 11.00 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – Održavanje i popravka računarske opreme tip IBM sa ugradnjom rezervnih delova, broj 1.1.2/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12. 7. 2018. do 10:45 časova
Javna nabavka – Usluge vezane za realizaciju projekta „Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije“, broj 1.2.18/18. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22. 10. 2018.  do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluge održavanja i nadogradnje softvera za ekonomske instrumente, br 1.1.14 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17. 7. 2018. do 10 časova
Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluge redovnog održavanja, unapređenja i razvoja aplikacije za Integralni Registar hemikalija,  redni broj javne nabavke 1.2.23/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24. 7. 2018. do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluga izrade strateške procene uticaja na Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) , br.1.2.25/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje – odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi posupka

27. 8. 2018. do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara –  Izrada softvera – Integralni seveso registar,  redni broj javne nabavke 1.1.15/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20. 8. 2018. do 13 časova
Javna nabavka – Nabavka usluga izrada  reklamnog, propagandnog i informativnog filma, video snimaka i spotova, JN broj 1.2.34/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

1. 10. 2018. do 14 časova
Pregovarački postupak bez objavljivanja – Usluga izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, JN broj 1.2.24/18 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog poziva

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora

10. 9. 2018. do 11 časova
Javna nabavka – Usluga trajnog zbrinjavanja opasnog otpada u privrednom društvu u stečaju Magnohrom d.o.o. Kraljevo, JN broj 1.2.32/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. 10. 2018. do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Službena odeća za potrebe inspekcije Ministarstva, broj 1.1.13/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja 1

Odgovori na pitanja 2

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

17. 9. 2018. do 11 časova
Javna nabavka – Usluge utvrđivanja stvarnih vrsta i količina istorijskog otpada u Republici Srbiji, broj 1.2.15/18 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Odgovor na pitanje 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

8. 10. 2018. do 14 časova
Javna nabavka – Usluge sistematskog pregleda za zaposlene, broj 1.2.28/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

28. 9. 2018. do 11 časova
Javna nabavka – Usluga uklanjanja izvora jonizujućih zračenja iz radioaktivnih gromobrana i jonizujućih detektora dima sa lokacije privrednog društva u stečaju „Magnohrom” d.o.o, Kraljevo i lokacije na kojoj posluje „Afarak” d.o.o. Beograd,  broj 1.2.33/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.10.2018. do 11 časova
Javna nabavka – Servis motora sa pripadajućim podsistemima i ostalim radovima po nalogu  Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, broj 1.1.6/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.10.2018 do 10 časova
Javna nabavka –Usluge uređenja, sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovine iz topionice u Zajačibroj 1.2.20/18. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.11.2018. do 10,30 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluga izrade strateške procene uticaja na Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) , br.1.2.25/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom  ugovoru

19.10.2018. do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Obnavljanje licenci za antivirus za računare i laptopove, broj 1.1.18/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14. 11. 2018 do 10 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluge produženja podrške za bekap, broj, 1.2.29/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursa dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14. 11. 2018 do 12 časova
Usluge oglašavanja  – informisanja javnosti u dnevnoj štampi na osnovu zakonske obaveze, br.JN 1.2.30/18 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21. 12. 2018 do 11 časova

Javne nabavke iz 2017. godine možete pogledati na sledećoj strani.