Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које спроводи Министарство заштите животне средине у 2019. години, као и Обавештења о закљученим уговорима

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове

Назив тендера Документација
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде за Партију 1 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку услуга осигурања запослених – хирушке интервенције и теже болести за Партију 2 Обавештење
Обавештењe о закљученом уговору по Оквирном споразуму за набавку рачунарског материјала  – тонера за НР уређаје (Партија 3) Обавештење
Обавештењe о закљученим уговорима по Оквирном споразуму за набавку рачунарског материјала  – тонери за LEXMARK уређаје (Партија 5) Обавештење
Обавештењe о закљученим уговорима по Оквирном споразуму за набавку рачунарског материјал –  Тонери за KYOCERA уређаје (Партија 4) Обавештење
Обавештењe о закљученим уговорима по Оквирном споразуму за набавку горива Обавештење
Обавештењe о закљученим уговорима по Оквирном споразуму за набавку рачунарског материјал –  Тонери за Xerox уређаје (Партија 12) Обавештење
Обавештењe о закљученом уговору по Оквирном споразуму за набавку рачунарског материјала  – тонера за CANON уређаје (Партија 1) Обавештење
Обавештењe о закљученом уговору по Оквирном споразуму за обавезно осигурање возила (Партија 1) Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за услуге мобилне телефоније по Оквирном споразуму Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за услуге интернета Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по Oквирном споразуму  за партију 4 – преносни лаптоп уређаји тип 4 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразому Партија 27 – уређаји за штампање тип 7 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразому Партија 28 – уређаји за штампање тип 8 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 14 – Набавка радних станица тип 3 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 22 – уређаји за штампање тип 2 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Pартију 8 – Одржавње штампача ТИП LEKSMARK Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Pартију 10 – Одржавње штампача ТИП CANON Обавештење
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору – Партија 7 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Pартију 13 – Одржавње штампача ТИП РАЗНО Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку канцеларијског материјала, партија 3-канцеларијски папир посебне намене Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за канц. мат. – партија 5 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за канц. мат. – партија 7 Обавештење
Обавеештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за набавку осталог канцеларијског материјала, Партија 17 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 11 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку канцеларијског материјала, Партија 4 – набавка коверата Обавештење
Остале набавке које спроводи министарство

 Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Поступак јавне набавке мале вредности –  Услуга израде извештаја о стратешкој процени стратегије управљања отпадом, набавка број: 1.2.3/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање број 1

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештења о закљученом уговору

19. 4. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга израде студије у области управљања отпадним комуналним водама у јединицама локалних самоуправа на територији Републике Србије, набавка број: 1.2.4/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19. 4. 2019. до 13 часова
Отворени поступак јавне набавкеУслуга израде пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром, набавка број: 1.2.9/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање број 1

Одговор на питање број 2

Одговор на питање број 3

Одговор на питање број 4

Одговор на питање број 5

Одговор на питање број 6

Измена позива за достављање понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Нови позив за подношење понуде

Одговор на питање број 7

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање број 8

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени Уговора

нови рок:
13. 5. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Агенцијскe услугe организације семинара на основу Закона о инспекцијском надзору, набавка број: 1.2.12/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

6. 5. 2019. до 10 часова
Отворени поступак јавне набавке – Oрганизација догађаја за потребе Министарства заштите животне средине, набавка број: 1.2.6/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20. 5. 2019. до 14 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Израда извештаја о реализацији Емералд мреже за 2019. годину, редни број набавке 1.2.10/19 Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

13. 5. 2019. до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке  – Сервис ИТ опреме типа IBM, број набавке 1.1.7/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24. 5. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Ремонт брода са припадајућим подсистемима и извлачење брода на суво за потребе техничког прегледа, број набавке 1.1.8/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

13. 5. 2019. до 10 часова
Отворени поступак јавне набавке  – Услуга израде пројектно техничке документације за санацију и рекултивацију несанитарних градских (општинских) депонија, број набавке 1.2.8/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор број 1

Измена број 1 – Позива за подношење понуда

Измена број 1 – Конкурсне докуменатције

Одговор број 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту понуђача

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

3. 6. 2019. до 14 часова
Отворени поступак јавне набавке  – Јавна набавка обликована по партијама – сервера, сториџ уређаја и скенера – Отворени поступак, број набавке 1.1.11/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 1

10. 6. 2019. до 10,30 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга истраживања рибарственог и конзервационог статуса кечиге за потребе регулисања привредног и рекреативног риболова Републике Србије,редни број набавке 1.2.15/19 Позив за подношење понуде

Конкурснa документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

23. 5. 2019.  до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга  утврђивања осетљивости земљишта на територији градова Лозница и Ваљево и општина Мионица, Лајковац и Коцељева на процес ацидификациоје у РС, број набавке 1.2.7/19
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3. 6. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуге утврђивања природног фона појединих штетних и опасних материја у земљишту на територији Источне Србије, ЈН БР.1.2.13/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

6. 6. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуге превођења, број набавке 1.2.2/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12. 6. 2019. до 11 часова
Поновљени поступак јавне набавке мале вредности – Ремонт брода са припадајућим подсистемима и извлачење брода на суво за потребе техничког прегледа,  број набавке 1.1.8/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

7. 6. 2019. до 10 часова
Отворени поступак јавне набавке Агенцијске услуге набавке путних карата и хотелског смештаја, број набавке 1.2.11/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор број 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Одговор број 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28. 6. 2019.  до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуге испитивања загађености животне средине услед изливања флотацијског јаловишта „Столице“, број набавке 1.2.14/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор број 1

Измена конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

24. 6.2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга Имплементацијe Акта o безбедности, број набавке 1.2.29/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26. 6. 2019. до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке – Набавка наменског програмског решења сигурносне књиге задужења Министарства заштите животне средине, број набавке 1.1.9/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена бр 1 – Исправка техничке грешке

Одговор број 1

Одговор број 2

Измена конкурсне документације бр 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11. 7. 2019. до 14 часова
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Унапређење и развој система ЕКОЛОШКИ ИНФО СЕРВИС, са набавком додатних лиценци за кориснике система Министарства заштите животне средине, број набавке 1.1.10/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20. 6. 2019. до 11 часова
Јавна набавка мале вредности добара – Набавка нових клима уређаја, јавна набавка бр. 1.1.15/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

1. 7. 2019. до 11 часова
Јавна набавка мале вредности добара – Фотоапарати и bluetooth уређаји, јавна набавка бр. 1.1.21/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

9. 7. 2019. до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке Израда књиге графичког стандарда и редизајн сајта са сервером за хостовање, набавка бр. 1.1.13/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор број 1

Одговор број 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о раскиду уговора

9. 8. 2019. до 10 часова
Отворени поступак јавне набавкеАгенцијске услуге набавке путних карата и хотелског смештаја, број набавке 1.2.11/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

21. 8. 2019. до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке –Услугa реализацијe пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије 2019/2020“ – Оперативни мониторинг подземних вода, број набавке 1.2.16/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. 8. 2019. до 11 часова
Јавна набавка мале вредности услуга– Редовно одржавање и ажурирање информационог система за Интегрални регистар хемикалија, број набавке 1.2.24/19 
Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12. 8. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Набавка службене одеће за потребе инспекције Mинистарства заштите животне средине, број набавке број 1.1.14 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Одговор број 2

Одговор број 3

Одговор број 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.08.2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности Рачуноводствени софтвер и софтвер за генерисање и израду исплатних листова, по партијама, редни бр. 1.1.22/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка за Партију 1

16. 9. 2019. до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке – Јавна набавка нових клима уређаја – поновљен поступак, набавка број 1.1.15/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

29. 8. 2019. до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуге систематског прегледа за инспекцију Министрства заштита животне средине, редни бр.набавке 1.2.25/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације број 1

Одлука о продужетку рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације број 2

Одлука о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16. 10. 2019. до 11 часова *

 

 

* нови рок

Јавна набавка мале вредности – Набавка нових клима уређаја- поновљени поступак, редни бр. набавке 1.1.15/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. 10. 2019. године до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуга израде штампаног материјала, редни број 1.2.5/19. Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31. 10. 2019. године до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Набавка нових УПС уређаја и замена батерија за УПС уређаје, редни број 1.1.19/19. Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28. 10. 2019. године до 10,45 часова
Јавна набавка – Израда шифарника и јединствене базе података и портала за отворене податке, отворени поступак, број јавне набаке 1.1.20/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2. 12. 2019. године до 10,00 часова
Јавна набавка мале вредности – Обнављање лиценци за антивирус заштиту и набавка нових лиценци, редни број 1.1.26/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18. 11. 2019. године до 11 часова
Јавнa набавкa мале вредности добара зимских и летњих пнеуматика, јн број 1.1.23/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.11.2019 године до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – продужење подршке за бекап систем и набавка нових лиценци (проширење капацитета), број 1.2.27/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2019. године до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуге информисања јавности у дневној штампи, број 1.2.28/19 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27. 12. 2019. године до 11 часова
  • Јавне набавке из 2018. године можете погледати на следећој страни.
  • Јавне набавке из 2017. године можете погледати на следећој страни.