Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju za javne nabavke koje sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine u 2019. godini, kao i Obaveštenja o zaključenim ugovorima

Centralne javne nabavke koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove

Naziv tendera Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za javnu nabavku osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade za Partiju 1 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za javnu nabavku usluga osiguranja zaposlenih – hiruške intervencije i teže bolesti za Partiju 2 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po Okvirnom sporazumu za nabavku računarskog materijala  – tonera za NR uređaje (Partija 3) Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenim ugovorima po Okvirnom sporazumu za nabavku računarskog materijala  – toneri za LEXMARK uređaje (Partija 5) Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenim ugovorima po Okvirnom sporazumu za nabavku računarskog materijal –  Toneri za KYOCERA uređaje (Partija 4) Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenim ugovorima po Okvirnom sporazumu za nabavku goriva Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenim ugovorima po Okvirnom sporazumu za nabavku računarskog materijal –  Toneri za Xerox uređaje (Partija 12) Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po Okvirnom sporazumu za nabavku računarskog materijala  – tonera za CANON uređaje (Partija 1) Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po Okvirnom sporazumu za obavezno osiguranje vozila (Partija 1) Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge mobilne telefonije po Okvirnom sporazumu Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za usluge interneta Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po Okvirnom sporazumu  za partiju 4 – prenosni laptop uređaji tip 4 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazomu Partija 27 – uređaji za štampanje tip 7 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazomu Partija 28 – uređaji za štampanje tip 8 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za partiju 14 – Nabavka radnih stanica tip 3 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za partiju 22 – uređaji za štampanje tip 2 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za Partiju 8 – Održavnje štampača TIP LEKSMARK Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za Partiju 10 – Održavnje štampača TIP CANON Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 7 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za Partiju 13 – Održavnje štampača TIP RAZNO Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za javnu nabavku kancelarijskog materijala, partija 3-kancelarijski papir posebne namene Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za kanc. mat. – partija 5 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za kanc. mat. – partija 7 Obaveštenje
Obaveeštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za nabavku ostalog kancelarijskog materijala, Partija 17 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za partiju 11 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za javnu nabavku kancelarijskog materijala, Partija 4 – nabavka koverata Obaveštenje
Ostale nabavke koje sprovodi ministarstvo

 Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Postupak javne nabavke male vrednosti –  Usluga izrade izveštaja o strateškoj proceni strategije upravljanja otpadom, nabavka broj: 1.2.3/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje broj 1

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenja o zaključenom ugovoru

19. 4. 2019. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluga izrade studije u oblasti upravljanja otpadnim komunalnim vodama u jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije, nabavka broj: 1.2.4/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19. 4. 2019. do 13 časova
Otvoreni postupak javne nabavkeUsluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom, nabavka broj: 1.2.9/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje broj 1

Odgovor na pitanje broj 2

Odgovor na pitanje broj 3

Odgovor na pitanje broj 4

Odgovor na pitanje broj 5

Odgovor na pitanje broj 6

Izmena poziva za dostavljanje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Izmena konkursne dokumentacije

Novi poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje broj 7

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje broj 8

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu ponuđača

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni Ugovora

novi rok:
13. 5. 2019. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Agencijske usluge organizacije seminara na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru, nabavka broj: 1.2.12/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6. 5. 2019. do 10 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Organizacija događaja za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine, nabavka broj: 1.2.6/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20. 5. 2019. do 14 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Izrada izveštaja o realizaciji Emerald mreže za 2019. godinu, redni broj nabavke 1.2.10/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13. 5. 2019. do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke  – Servis IT opreme tipa IBM, broj nabavke 1.1.7/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24. 5. 2019. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Remont broda sa pripadajućim podsistemima i izvlačenje broda na suvo za potrebe tehničkog pregleda, broj nabavke 1.1.8/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

13. 5. 2019. do 10 časova
Otvoreni postupak javne nabavke  – Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija, broj nabavke 1.2.8/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor broj 1

Izmena broj 1 – Poziva za podnošenje ponuda

Izmena broj 1 – Konkursne dokumenatcije

Odgovor broj 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu ponuđača

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu ponuđača

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu ponuđača

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

3. 6. 2019. do 14 časova
Otvoreni postupak javne nabavke  – Javna nabavka oblikovana po partijama – servera, storidž uređaja i skenera – Otvoreni postupak, broj nabavke 1.1.11/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor br. 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

10. 6. 2019. do 10,30 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluga istraživanja ribarstvenog i konzervacionog statusa kečige za potrebe regulisanja privrednog i rekreativnog ribolova Republike Srbije,redni broj nabavke 1.2.15/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

23. 5. 2019.  do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluga  utvrđivanja osetljivosti zemljišta na teritoriji gradova Loznica i Valjevo i opština Mionica, Lajkovac i Koceljeva na proces acidifikacioje u RS, broj nabavke 1.2.7/19
Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3. 6. 2019. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluge utvrđivanja prirodnog fona pojedinih štetnih i opasnih materija u zemljištu na teritoriji Istočne Srbije, JN BR.1.2.13/19 Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6. 6. 2019. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluge prevođenja, broj nabavke 1.2.2/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12. 6. 2019. do 11 časova
Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti – Remont broda sa pripadajućim podsistemima i izvlačenje broda na suvo za potrebe tehničkog pregleda,  broj nabavke 1.1.8/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

7. 6. 2019. do 10 časova
Otvoreni postupak javne nabavke Agencijske usluge nabavke putnih karata i hotelskog smeštaja, broj nabavke 1.2.11/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor broj 1

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Odgovor broj 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28. 6. 2019.  do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluge ispitivanja zagađenosti životne sredine usled izlivanja flotacijskog jalovišta „Stolice“, broj nabavke 1.2.14/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor broj 1

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

24. 6.2019. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluga Implementacije Akta o bezbednosti, broj nabavke 1.2.29/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26. 6. 2019. do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka namenskog programskog rešenja sigurnosne knjige zaduženja Ministarstva zaštite životne sredine, broj nabavke 1.1.9/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena br 1 – Ispravka tehničke greške

Odgovor broj 1

Odgovor broj 2

Izmena konkursne dokumentacije br 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11. 7. 2019. do 14 časova
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Unapređenje i razvoj sistema EKOLOŠKI INFO SERVIS, sa nabavkom dodatnih licenci za korisnike sistema Ministarstva zaštite životne sredine, broj nabavke 1.1.10/19
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20. 6. 2019. do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – Nabavka novih klima uređaja, javna nabavka br. 1.1.15/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

1. 7. 2019. do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara – Fotoaparati i bluetooth uređaji, javna nabavka br. 1.1.21/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

9. 7. 2019. do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke Izrada knjige grafičkog standarda i redizajn sajta sa serverom za hostovanje, nabavka br. 1.1.13/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor broj 1

Odgovor broj 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o raskidu ugovora

9. 8. 2019. do 10 časova
Otvoreni postupak javne nabavkeAgencijske usluge nabavke putnih karata i hotelskog smeštaja, broj nabavke 1.2.11/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

21. 8. 2019. do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke –Usluga realizacije projekta „Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije 2019/2020“ – Operativni monitoring podzemnih voda, broj nabavke 1.2.16/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22. 8. 2019. do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti usluga– Redovno održavanje i ažuriranje informacionog sistema za Integralni registar hemikalija, broj nabavke 1.2.24/19 
Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12. 8. 2019. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka službene odeće za potrebe inspekcije Ministarstva zaštite životne sredine, broj nabavke broj 1.1.14 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije br. 1

Odgovor broj 2

Odgovor broj 3

Odgovor broj 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.08.2019. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti Računovodstveni softver i softver za generisanje i izradu isplatnih listova, po partijama, redni br. 1.1.22/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka za Partiju 1

16. 9. 2019. do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Javna nabavka novih klima uređaja – ponovljen postupak, nabavka broj 1.1.15/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

29. 8. 2019. do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluge sistematskog pregleda za inspekciju Ministrstva zaštita životne sredine, redni br.nabavke 1.2.25/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije broj 1

Odluka o produžetku roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije broj 2

Odluka o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16. 10. 2019. do 11 časova *

 

 

* novi rok

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka novih klima uređaja- ponovljeni postupak, redni br. nabavke 1.1.15/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22. 10. 2019. godine do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluga izrade štampanog materijala, redni broj 1.2.5/19. Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31. 10. 2019. godine do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Nabavka novih UPS uređaja i zamena baterija za UPS uređaje, redni broj 1.1.19/19. Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28. 10. 2019. godine do 10,45 časova
Javna nabavka – Izrada šifarnika i jedinstvene baze podataka i portala za otvorene podatke, otvoreni postupak, broj javne nabake 1.1.20/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2. 12. 2019. godine do 10,00 časova
Javna nabavka male vrednosti – Obnavljanje licenci za antivirus zaštitu i nabavka novih licenci, redni broj 1.1.26/19 Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18. 11. 2019. godine do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti dobara zimskih i letnjih pneumatika, jn broj 1.1.23/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.11.2019 godine do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – produženje podrške za bekap sistem i nabavka novih licenci (proširenje kapaciteta), broj 1.2.27/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2019. godine do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluge informisanja javnosti u dnevnoj štampi, broj 1.2.28/19 Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27. 12. 2019. godine do 11 časova
  • Javne nabavke iz 2018. godine možete pogledati na sledećoj strani.
  • Javne nabavke iz 2017. godine možete pogledati na sledećoj strani.