Информације од јавног значаја

Јавност рада Mинистарства остварује се у складу са чл. 76-83. Закона о државној управи. Рад Министарства је јаван. Све информације којима Министарство располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Министарство ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12), Закону о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09), Закону о заштити пословне тајне („Службени гласник РС”, број 72/11) и др. стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информаицјама од јавног значаја:

Мирјана Крсмановић
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телefon: 011/3132-571
email: mirjana.krsmanovic[at]nullekologija.gov.rs


Обрасци и формулари:

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Word PDF

Обавештење о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије

Word PDF
За Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Жалба) Word PDF