У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Министарство пољопривреде и заштите животне средине је спровело процедуру јавног увида и јавне расправе о Предлогу уредбе о заштити и Студији заштите предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је, у својству предлагача акта за проглашење заштићеног подручја, израдило Предлог уредбе о проглашењу, а Студију заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити) Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкамена”, је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад. Документи о заштити су били изложени на јавни увид у периоду од  02. новембра до 23. новембра 2015. године, сваког радног дана од 900 до 1400 часова, у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, Радничка 20а и соби 666, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1.

            Јавна расправа о Предлогу уредбе о проглашењу и Студији заштите предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ одржана је 13. новембра 2015. године у просторији Месне заједнице Стари Сланкамен, Боривоја Гњатића 21, са почетком у 10 часова.

            Јавној расправи су присуствовали представници:

  • Министарства: Александра Дошлић, начелник Одељења; Лидија Стевановић, шеф Одсека, Малиша Младеновић, самостални саветник и Ана Јовић, саветник,
  • Покрајинског завода за заштиту природе (ПЗЗП): Биљана Пањковић, директор; Никола Стојнић, помоћник директора и Дарко Тимотић, стручни сарадник,
  • Локалне самоуправе: Милан Бодирожа, заменик председика општине Инђија и Александар Ковачевић, председник скупштине општине Инђија и
  • Месне заједнице Стари Сланкамен.

Јавну расправу је отворила начелник Одељења указујући на законску процедуру проглашења заштићених подручја. Помоћник директора Покрајинског завода за заштиту

природе одржао је презентацију утврђених вредности подручја предложеног за заштиту, а самостални саветник Министарства пољопривреде и заштите животне средине презентацију о Предлогу уредбе, напомињући да је ово подручје значајно и као део будућег геопарка, обзиром на природне вредности које су утврђене на овом простору.

По одржаним презентацијама, Мирослав Косач, представник локалног становништва поставио је питање предложеног управљача („Удружења грађана „Еко лес паркˮ из Старог Сланкамена) обзиром да је исто формирано у јулу 2015. године, односно у истом месецу када је и Студија заштите предата Министарству. Начелник је објаснила да законом није прописано да се Студијом предлаже управљач, као и да је Студија заштите враћена на одређене корекције, и да је у коригованој верзији поред урађених корекција предложено и наведено „Удружења грађана „Еко лес паркˮ за управљача будућег заштићеног подручја.

Никола Мацура, из старог Сланкамена, поставио је питање да ли ће Специјална болница бити у оквиру заштићеног подручја, на шта је дат одричан одговор. Такође је указао на велики труд становништва које чисти аде и чува простор. Сматра да постојећи напери негативно утичу на стање у реци и предвиђа да Стари Сланкамен за 10 година више неће бити на реци, као последица наталоженог речног материјала. Помоћник директора ПЗЗП је појаснио да се штити речни процес, и да је изглед „живеˮ речне обале променљив. Директор ПЗЗП је указала да се ради о међународној реци са активним пловним путем, за који су задужена ЈП „Воде Војводинеˮ и „Пловпутˮ. Пловни пут, као такав мора се одржавати проходним, и с тим у вези могуће је планирати разне пројекте, како би се одржала живост реке у заштићеном подручју. Предложила је да се Месна заједница обрати „Пловпутˮ-у, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Воде Војводинеˮ и Републичкој дирекцији за воде, ради решавања указаног проблема.

Драгољуб Антаковић, мештанин, такође сматра да Сланкамен ускоро неће бити на Дунаву, а да су поплаве почеле да погађају ово место након изградње напера и да их треба уклонити. Појашњено је да се ради о надлежности других органа, како је већ указано.

Никола Мацура је поставио питање ограничења лова у заштићеном подручју, на шта је помоћник директора ПЗЗП објаснио да ће сезона лова бити скраћена укупно за 45 дана, и то да ће почињати око месец дана касније и завршавати се 15 дана раније.

Заменик председника општине је питао какве су ингеренције локалне самоуправе, односно има ли их. Начелник је објаснила да се ради о подручју прве категорије, односно подручју од међународног и националног значаја, за чије проглашеље је задужена Влада РС. Објаснила је и да је будући управљач дужан да планове и програме управљања ради у сарадњи како са локалном самоуправом, тако и са локалним становништвом, а све на добробит свих корисника и локалног становништва. Највећа добробит за локалну самоуправу ће се огледати развоју туризма, евентуалним манифестацијама и сл.

У току трајања јавног увида, закључно са 23. новембром 2015. године, Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Покрајинском заводу за заштиту природе није достављена  ниједна примедбе на документа о заштити.