Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (у даљем тексту Нацрт закона) спроведена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе (05 Број: 011-10909/2019 од 31. октобра 2019. године).

У складу са наведеним Закључком Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (у даљем тескту: Нацрт закона) у периоду од 1. до 20. новембра 2019. године и у том периоду представило Нацрт закона у Београду, у сали Скупштине града Београда, дана 12. новембра 2019. године. Током јавне расправе на презентацији Нацрта закона учешће су узели представници HIP Petrohemijе, групације Фармације, MeiTa, Polipakа, Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, NIS-а, Крушевачког еколошког центра, Општинске управе Крушевац.

Информације од значаја за јавну расправу (Закључак Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, Програм јавне расправе, текст Нацрта закона и Образац за достављање примедби, предлога и сугестија) објављене су на интернет презентацији Министарства, www.ekologija.gov.rs и на порталу е – управе.

Добијене примедбе, предлози и сугестије су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Нацрта закона. У наставку су примедбе, коментари и сугестије и одговори на исте:

PHILIP MORIS

 1. Прецизирати обавезе произвођача отпада и временске оквире у којима се извештаји морају обновити (члан 26  и члан 23 Закона о управљању отпадом – у даљем тексту: Закон)

Члан 26, ст.1, тач 2. прописује обавезу произвођача отпада да „прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година“.

Захтев дефинисан на овај начин се повремено тумачи, од стране појединих државних органа, као обавеза произвођача отпада да по истеку периода од пет година, произвођач мора извештај обновити без обзира да ли је у међувремену дошло до промене технологије, порекла сировине или других активности које би утицале на промену карактера отпада. Сматрамо да је овакво тумачење погрешно и да непотребно намеће додатне административне трошкове произвођачима.

Такође, члан 23, ст. 3, прописује да се “карактеризација отпада врши само за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из домаћинства“, што се додатно може различито  тумачити као обавеза произвођача и као отворено ипак оставља питање, да ли се карактеризација отпада врши само за опасан отпад или за све отпаде који се генеришу у процесима произвођача, без обзира на његов карактер.

Члан 23. није био предмет измена и допуна тако да примедба није узета у разматрање.

Примедба која се односи на члан 26. прихваћена је и уграђена у текст, на начин да је у члану 26. речи  ,,најмање пет година” замењене речју: ,,трајно”.

 1. Дефинисање одговорности произвођача отпада, члан 26 и члан 61

С обзиром да је у предлогу Нацрта закона, у члану 26, став 1, обрисана тачка 3 тумачење је да произвођач отпада више нема обавезу прибављања одговарајуће потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе.

Предлог је да се са напред наведеним изменама усагласи и чл 61, ст. 2., како би избегли контрадикторна тумачења у делу одговорности произвођача отпада.

Наиме, став 2 допунити и јасно дефинисати да се обавеза прибављања потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе „за места на којима се складишти инертни и неопасни отпад из става 1. тач 3), 4) и 6) овог члана и за механичку припрему неопасног отпада за транспорт“ не односе на произвођача отпада.

Примедба на члан 61. је прихваћена и уграђена у текст на начин да је  члан 61.  измењен.

Примедба на члан 75а није прихваћена јер је обавеза извештавања утврђена законом и предлог би практично представљао обавезу Агенције за заштиту животне средине да обвезника извештавања подсећа да изврши своју обавезу, што би имајући у виду број обвезника знатно повећало административне процедуре.

 1. Контрола достављања података и контрола тачности достављених података – члан 75А, став 2

Нацрт закона предвиђа у члану 75А, став 2 да „Агенција подноси захтев за покретање прекршајног поступка против обвезника извештавања о управљању отпадом који нису доставили потребне податке на прописан начин и у законском року, или су доставили нетачне податке“.

Примедба се не прихватa.

Агенција за заштиту животне средине не врши инспекцијски надзор правних лица и предузетника који се баве управљањем отпадом у складу са Законом о инспекцијском надзору, већ се бави контролом тачности, односно квалитета достављених података. члан 75а врло јасно утврђује активности Агенције са аспекта контроле достављања података и контроле достављених података. Чињеница је да сличан члан закона постоји и у Закону о застити животне средине, а овде је наведен јер правна лица и предузетници која се баве отпадом најчешће не читају Закон о заштити животне средине.

Један од захтева Државне ревизорске институције након извршене контроле спровођења законских обавеза у Националном регистру извора загађивања је да је неопходно додатно појаћати контролу података јер су уочене неправилности у подацима достављеним у информациони систем НРИЗ. У циљу испуњавања захтева ДРИ, Агенција је у фази припреме писаног сета процедура за контролу података која ће бити примењивана од 2020. године.

Поред тога, Агенција је у току 2019. године вршила контролу достављања података, као и контролу достављених података. Kонтролом је утврђено да је 119 предузећа доставило нетачне податке а 231 предузеће није доставило тражене податке и тиме су оштетили буџет Републике Србије за око 2.8 милијарди динара. Против свих наведених предузећа је покренута кривична пријава. Судски процеси су у току.

Примедба није прихваћена јер је и обавеза извештавања утврђена законом и предлог би практично представљао обавезу Агенције за заштиту животне средине да обвезника извештавања подсећа да изврши своју обавезу, што би имајући у виду број обвезника знатно повећало административне процедуре.

УДРУЖЕЊЕ РЕЦИКЛЕРА СРБИЈЕ

 1. Предлог који се односи на члан 1, – да у Тачки 3а  треба избрисати „капацитета до 1 m3 или 1 тоне“.  Тако да тачка 3а  требало да гласи:

,,3а) сакупљачко место јесте место на коме грађани могу предати отпад из домаћинства (отпадне батерије, отпад од електронских и електричних производа и сл.), које се налази на месту продаје производа, јасно обележено и на коме се налази опрема за сакупљање отпада, постављена од стране правног лица или предузетника који поседује дозволу за сакупљање отпада;”

Примедба није прихваћена имајући у виду да би брисањем капацитета оператери могли да прикупе неограничене количине отпада што није намера законодавца.

 1. Члан 1, у Тачки 14

Речи: ,, уз претходно прибављену сагласност јединице локалне самоуправе;”, треба изменити део „уз претходно прибављену сагласност јединице локалне самоуправе“, са „уз претходно обавештење упућено јединици локалне самоуправе“

Примедба није прихваћена јер је намера законодавца била управо обавеза добијања сагласности јединице локалне самоуправе да се на њеној територији обавља делатност третмана отпада у мобилном постројењу.

 1. Члан 4. који гласи „У члану 36. став 4. речи: ,,12 месеци” замењују се речима: ,,24

месеца”“, потребно је оставити рок од 12 месеци

Примедба није прихваћена јер је намера измене овог рока давање могућности оператерима да своје пословање ускладе са роковима за добијање других одобрења, дозвола и сл.

 1. Члан 5 гласи да се у Члану 37. у ставу 4 додаје следећи текст: ,,а нарочито сагласност јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши третман отпада у мобилном постројењу.”

Предлог је да се тај текст измени и да се у ставу 4 додаје следећи текст: „и да се обавештава јединица локалне самоуправе на чијој територији се врши третман отпада у мобилном постројењу“.

Примедба није прихваћена јер је намера законодавца била управо обавеза добијања сагласности јединице локалне самоуправе да се на њеној територији обавља делатност третмана отпада у мобилном постројењу.

 1. У члану 11 пише: После става 4. додаје се став 5. који гласи:

,,Потврда из става 1. тачка 6) овог члана издаје се на период од најдуже 90 дана и не може се поново издати.”

Предлажемо да се избрише део „и не може се поново издати“, тако да став 5. гласи:

,,Потврда из става 1. тачка 6) овог члана издаје се на период од најдуже 90 дана“.

Примедба није прихваћеа из разлога што се управо додавањем ових речи желела спречити злоупотреба издавања ових потврда, јер су поједини оператери на овај начин избегавали прибављање дозвола.

 1. У члану 13 пише:

После тачке 3) додаје се нова тачка 4) која гласи:

,,4) није регистровано у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре;ˮ

Тачку 4 треба избрисати или преформулисати.

Примедба је прихваћена на начин да се изменио члан 67. Закона.

 1. Овај предлог се односи на Члан 70 Закона о управљању отпадом, на тачку 1 која

гласи:1) ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад;

Треба избрисати „искључујући опасан отпад“, и та тачка би онда гласила:

„1) ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци“.

Наведени предлог није узет у разматрање јер је наведена одредба као таква постоји у Закону.

АЛЕКСАНДАР ЈОВОВИЋ

Предлог је да се  се у делу  дефиниција закона додају дефиниције:  пиролизе, гасификације и сагоревање.

Предлог је прихваћен и дефиниције су како су и предложене уграђен у текст Нацрта закона.

AMCHAM

Примедбе

 • Сакупљачко место

(дефиниција из члана 5, нова тачка 3а и употреба новог термина у члану 61. став , нова тачка 7)

Сматрамо да нема основа за увођење новог појма, а с обзиром да тренутно важећи закон садржи одредбе које прецизирају релевантне обавезе произвођача и увозника.

У члану 25. Закона о управљању отпадом, јасно је назначено да је произвођач или увозник чији производ после употребе постаје опасан отпад дужан да тај отпад преузме после употребе, без накнаде трошкова и да са њим поступи у складу са овим законом и другим прописима. Произвођач или увозник може да овласти друго правно лице да, у његово име и за његов рачун, преузима производе после употребе.

Такође, у члану 26, став 1, тачка 6 јасно је прецизирана дужност произвођача отпада да складишти отпад на начин који не утиче на здравље људи и животну средину и обезбеди услове да не дође до мешања различитих врста отпада, као ни мешања отпада са водом.

Уколико законодавац пак сматра да је неопходно да се уведе нови појам „сакупљачко место“ сматрамо да би ова дефиниција требало да се прецизира и усклади са тренутно важећим одредбама Закона.

Наиме, чланом 25 Закона је тачно наведено за које врсте отпада постоји обавеза сакупљања. Насупрот томе, предложена дефиниција сакупљачког места је широко постављена и није јасно на шта се све односи. Одредба која у себи садржи ,,и сл.” оставља пуно простора за нова тумачења што додатно може унети конфузију на тржишту.

Надаље, предложеном дефиницијом сакупљачког места произилази да сакупљач поставља сакупљачко место на месту продаје производа.

Имајући у виду да је складиштење отпада дужност произвођача отпада (односно увозника), требало би му омогућити да, на основу простора са којим располаже, дефинише опрему и капацитет сакупљачког места (изглед, величину, начин коришћења, место постављања итд.).

Шта више у пракси се већ показало да опрема за сакупљање не мора искључиво бити постављена од стране сакупљача, већ је иста постављена од стране произвођача отпада који пре свега имају потпуну одговорност.

Примедба је делимично прихваћена на начин да су се у члану 1. Нацрта у дефиницијама ограничио врсте отпада које се могу сакупљати на сакупљачком месту и што је прописана обавеза прибављања сагласности власника продајног места и произвођача односно увозника производа који после употребе постаје посебан ток отпада.

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

 1. Примедба на члан 9. Закона о управљању отпадом

7) План прилагођавања управљања отпадом – Није јасно дефинисано на ком нивоу (општинском, регионалном, државном) се доноси план, ко је задужен за спровођење, као и садржина самог документа

Примедба се одбија имајући у виду да је у самосталном члану 54. Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РС”, број 14/16) је дефинисано ко је обавезан да донесе плана , рокови и садржина плана.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГРАДА БОРА

 1. У члану 1. Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, који се односи на став 5. изменити и допунити дефиницију:

Сакупљачка места су:

а- места на којима грађани могу предати отпад из домаћинства (отпадне батерије, отпад од електронских и електричних производа и сл.), а која се налазе на или у непосредној близини места продаје производа, јасно обележена и на којима се налази опрема за сакупљање отпада капацитета до 1м3 или 1т, постављена од стране правних лица или предузетника који поседују дозволу за сакупљање отпада;

Примедба се одбија јер у случају да се овако дефинише, сакупљање отпада неће бити могуће контролисати на начин како је то предвиђено односно регулисано Законом.

б- места у саставу стамбених зграда, којима управљају скупштине станара, професионални или принудни управници, на којима станари селективно прикупљају рецикабилни отпад (папир, стакло, пластика и сл..), у одговарајућој опреми за сакупљање, са којих отпад прикупљају по утврђеној динамици, комунална предузећа или овлашћени сакупљачи који обезбеђују опрему за сакупљање.

Примедба се одбија јер је ово у оквиру материје која се регулише Законом о амбалажи. Такође, начин на који би се на овако дефинисаном сакупљачком месту сакупљао отпад било би веома небезбедно, управник стамбене заједнице нема надлежност и обавезу контроле сакупљачких места и сл..

в – места на којима произвођачи комерцијалног отпада могу сакупљати и складиштити комерцијални отпад, а која се налазе на локацији власника/произвођача самог отпада, јасно обележена и опремљена опремом за сакупљање капацитета до 1м3 или 1т, постављена од стране произвођача комерцијалног отпада, а која се предају правним лицима или предузетницима који поседују дозволу за сакупљање отпада у складу са законом.

Примедба је прихваћена 

 1. У члану 1 Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом извршити допуну тачке 36) члана 5. Закона тако да се иза тачке и зареза дода нови текст који гласи: “… “, а поред тога обухвата и организационе, програмске, управљачке и друге мере, као што су доношење планова и програма, информисање и учешће јавности у одлучивању, спровођење и мониторинг, формирање институција и др.”

Примедба се одбија јер није у складу са оквирном Директивном о управљању отпадом

 1. После члана 2. Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, који се односи на члан 9. Закона о управљању отпадом, потребно је додати нови члан 2А) који треба да дефинише садржај овога плана.

Примедба се  одбија  јер је  садржина плана је дефинисана чланом  самосталним  чланом 54. Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РС”, број 14/16)

 1. У члану 3. Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом треба допунити текст допуне члана 26. Закона о управљању отпадом, тачка 9) тако да додатни текст гласи: “Одреди лице за управљање отпадом, које мора имати високу стручну спрему одговарајућег стручног профила” или алтернативно “најмање средњу стручну спрему одговарајућег профила”.

Примедба је прихваћена

 1. Члан 36. став 2. тачку 1. Закона о управљању отпадом, треба допунити тако што се уместо тачка-зареза наставља реченица:

“до предаје овлашћеном правном лицу који поседује дозволу за даље поступање са отпадом”.

Па гласи: 1) привремено складиште на месту настанка отпада у којем се отпад чува ради сакупљања, до предаје овлашћеном правном лицу који поседује дозволу за даље поступање са отпадом.

Примедба се прихвата уз модификацију текста у ком је уместо речи: ,,за даље поступање са отпадом.”. наведене речи:  ,,за поновно искоришћење или извоз отпада”.

 1. Члан 6. Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом треба допунити тако да се прошире допуне члана 43) Закона о управљању отпадом следећим текстом:

“Јединица локалне самоуправе у складу са локалним планом уређује и организује:

4) Подстицање организовања сакупљачких места у стамбеним зградама којима управљају скупштине станара, професионални и принудни управљачи,  на којима се врши селекција и одвојено сакупљање рецикабилног отпада (папир, стакло, пластика и др.).”

Примедба се не прихвата из разлога наведених за неприхватање предлога под бројем 1а истог предлагача

Након Става 5. Додаје се став 6. Произвођачи комерцијалног отпада су дужни да одлажу САКУПЉАЈУ свој отпад у контејнере или на друге начине, које обезбеђује на посебно предвиђеном и означеном месту на сопственој локацији сам произвођач отпада, одвајајући при том опасан и неопасан отпад, и предају га у складу са законом, овлашћеном правном лицу за сакупљање отпада.

            Примедба се прихвата и уз модификацију  текста  члана 8 Нацрта закона. (уместо речи ,,одлажу”, наведена је реч ,,сакупљају”.

Став 6. постаје став 7. и треба га допунити на следећи начин – после речи комуналног додати “и комерцијалног отпада”, и избацити у наставку реч “комуналног” па гласи:

Домаћинства и други произвођачи комуналног и комерцијалног отпада врше селекцију отпада ради рециклаже.

Примедба се прихвата и унета у текст члана 8. Нацрта закона.

Ставови 7,8,9 и 10 постају ставови 8,9,10 и 11.

Примедба  није прихваћена из разлога што су прихваћене измене унете у нови члан 43а, те није било потребе за овом правнотехничком уређењем текста.

 1. Члан 56б. Неопходно је јасно дефинисати где грађани могу да предају свој фармацеутски отпад а да не буду одбијани као до сад (оправдано).

Примедба није прихваћена јер је наведена материја регулисана правилником којим се уређује управљање фармацеутским отпадом.

 1. Члан 59.

Став 1. Након речи: “За обављање једне” избацити “или више” ….делатности…

Примедба није прихаћена јер је Законом прописано да се за две или више делатности издаје интегрална дозвола за управљање отпадом.

 1. Члан 61.

Став 1. се мења тако што се тачка 2. мења и допуњава:

2) Контејнере или другу опрему за сакупљање отпада из домаћинства на јавним местима

комерцијалног отпада на локацији произвођача комерционалног отпада

Примедба се прихвата уз модификацију текста

 1. Додаје се тачка 7:

“Центре за сакупљање отпада из домаћинства које није могуће одложити у контејнере за комунални отпад укључујући и опасан отпад из домаћинства, одређене одлуком града/општине.”

Примедба се  не прихвата се  јер су наведени центри у суштини рециклажни центри којима у складу са законом, потребна дозвола за складиштење и сакупљање отпада.

Став 3, тачка 4. у пракси није усаглашена са противпожарцима, јер они по својим законима немају прописано да издају било какву сагласност или потврду да оператер није у обавези да изради ту документацију и отежана је могућност да се дође до ње.

Примедба се не прихвата јер се не односи на предмет закона којим се уређује област отпада већ закона којим се уређује противпожарна заштита.

 1. У ставу 4. треба изменити речи: “Потврда из става 1” и уместо тога написати “Потврда која се односи на складишта из става 1.”

Примедба се не прихвата јер је тачка 1) става 1. овог члана брисана.

У ставу 5. треба изменити речи: “Потврда из става 1” и уместо тога написати “Потврда која се односи на случај тестирања из става 1.”

Примедба се прихвата уз модификацију текста.

Члан 63,  став 7. додати у загради (урбанизма, заштите животне средине, заштите природе….)

Примедба се прихвата.    

Члан 67 тачка 4. Уместо “Није регистровано у регистру” унети “Уколико је у периоду важења дозволе избрисано из Регистра”

Примедба је прихваћена и уграђена у измењени  текст члана 67. Нацрта закона

 1. Члан 70. став 1. након тачке 2) додати тачку 3):

“За произвођаче комерцијалног отпада који отпад сакупљају на месту настанка, у кругу својих локација и у опреми за сакупљање коју су сами обезбедили и означили;”

Досадашње тачке 3. и 4. постају 4. и 5.

Примедба се одбија јер произвођачи комерцијално отпада нису оператери – они не сакупљају отпад већ се отпад сакупља у контејнерима оператера који имају дозоволу за сакупљање те врсте отпада.

CEKOR

1.У члану 9. после тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи:

,,7) план прилагођавања управљања отпадом.”

Није јасно зашто се додаје ова тачка и према чему ће се прилагођавати управљање отпадом.

Примедба се  одбија  јер је  садржина плана је дефинисана чланом  самосталним

чланом 54. Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РС”, број 14/16)

 1. У члану 36. став 4. речи: ,,12 месеци” замењују се речима: ,,24 месеца”. Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача, власника и/или другог држаоца отпада дуже од 24 МЕСЕЦА, осим ако је у току поступак прибављања дозволе, а најдуже 120 дана од истека рока из овог става.

Због чега се допушта привремено складиштење опасног отпада две године када је свеопшти циљ управљања отпадом изналажење таквих решења са најмање штете по животну средину и здравље грађана? Ко ће да надзире привремена складишта опасног отпада и по којим параметрима?

Примедба се не прихвата јер је рок за привремено складиштење опасног отпада продужен имајући у виду да нпр. добијање извозне дозволе ради третмана у земљама Европске уније подразумева сложену и дуготрајану процедуру. Такође, произвођачи опасног отпада суочавају се са проблемом сакупљања довољне количине одређених врста отпада, с обзиром да је сам поступак извоза отпада ради третмана у земљама Европске уније веома скуп. Тако су на пример у пракси уочени проблеми оператера који се баве третманом отпада којима је , потребан дужи рок за сакупљање довољне количине отпада  за третман који се одвија континуално, с обзиром да се поступак третмана отпада множе само тако изводити. Из наведених разлога предлаже се дужи рок за складиштење који ће свима оператерима омогућити да имају довољно времена за сакупљање адекватне количине отпада ради даљих активности (извоз, третман и др.).

Инспекција за заштиту животне средине је надлежна за контролу привремених складишта опасног отпада.

DELHAIZE SRBIJA

 1. У члану 5. после тачке 3) додата је нова тачка 3а) која гласи:

,,3а) сакупљачко место јесте место на коме грађани могу предати отпад из домаћинства (отпадне батерије, отпад од електронских и електричних производа и сл.), које се налази на месту продаје производа, јасно обележено и на коме се налази опрема за сакупљање отпада капацитета до 1 m3 или 1 тоне, постављена од стране правног лица или предузетника који поседује дозволу за сакупљање отпада;”

–           као и на члан 61. став 1. После тачке 6) нова тачка 7) која гласи:

,,7) привремено складиштење отпада, на сакупљачким местима на којима се сакупља отпад од грађана.”

Примедба је прихваћена уз измену предложеног текста.

 1. 2. Примедба на члан 75а, Агенција, самостално или у сарадњи са надлежном инспекцијском службом, врши контролу достављања података и контролу тачности достављених података о управљању отпадом у оквиру Националног регистра извора загађивања животне средине.

–           Агенција подноси захтев за покретање прекршајног поступка против обвезника извештавања о управљању отпадом који нису доставили потребне податке на прописан начин и у законском року, или су доставили нетачне податке.”

Примедба се не прихвата јер је ово овлашћење Агенције за заштиту животне средине утврђено одредбама члана 75a) Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др закон)

 1. Примедба на члан 58. после става 1. где се додаје став 2. који гласи:

,Јединица локалне самоуправе прописује услове и начин за коришћење пластичних кеса као амбалаже за испоруку робе на месту продаје роба у услуга, као и услове за третман и одлагање отпада насталог након третмана пластичних кеса у складу са законом.”Закон о трговини прописује начело стабилности и снабдевености на основу кога је Република Србија дужна да обезбеђује услове за одржавање стабилности и снабдевености тржишта а учесницима на тржишту је забрањено да предузимају радње којима се изазива нестабилност и поремећај у снабдевености тржишта. Додатно, истим законом је прописано и начело слободне трговине где је предвиђена забрана ограничења слободе обављања трговине. Сматрамо да предложена одредба може да изазове нестабилност на тржишту и да ограничи слободу обављања трговине. Наиме, овако дефинисаном одредбом отвара се могућност да свака локалнa самоуправа прописује услове и начин коришћења пластичних кеса без системског приступа или јасних законских оквира. У пракси ово из угла редовног пословања, као што је то пример са нама већим трговинским ланцима, који послујемо у преко 58 градова, то подразумева да своје пословање морамо прилагодити сваком граду појединачно. Тиме ће се генерисати већи трошкови у погледу постављања другачијих оперативних система сваком појединачном локалном пропису. На тај начин наруши ће се јединствено тржиште трговине.

Ова одредба је у супротности и са ЕУ директивама и начином на који се уређује сегмент коришћења пластичних кеса у ЕУ, где се захтева доношење системског решења и става једне дражава у погледу решавања проблема смањења употребу пластичних кеса.

Примедба се не прихвата јер се овом одредбом не утиче на стабилности и снабдевеност тржишта нити се уводи забрана ограничења слободе обављања трговине.

Правилником о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело (,,Службени гласник РС”, број 3/12), прописани су технички и други захтеви који се oдносе на пластичне полиетиленске кесе тзв. трегер кесе  са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу које су намењене за пуњење на месту продаје, оцењивање усаглашености и услови које мора да испуни именовано тело.

Предложени став даје основ за проширење ових услова и захтева и њиховог уједначавања на нивоу државе. Одлуке јединица локалне самоуправе ће свакако бити донете у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом и амбалажом и амбалажним отпадом као и у складу са смерницама и директивама Европске уније које уређују ову област.

У том смислу имајући у виду да ова одредба закона представља правни основ за доношење одлука јединица локалне самоуправе, оне неће моћи да прописују услове и начине коришћења пластичних кеса који нису у складу са горе наведеним прописима.

ГУ СУБОТИЦА-

 1. Дефиниција третмана (члан 5. став 1. тачка 35):

„35) третман отпада обухвата операције поновног искоришћења или одлагања, укључујући претходну припрему за поновно искоришћење или одлагање;“

је недовољно јасна и у колизији је са дефиницијом одлагања (члан 5. став 1. тачка 16):

„16) одлагање отпада јесте било која операција која није поновно искоришћење отпада, чак и када та операција има за секундарну последицу настајање супстанце или енергије (Д листа представља неисцрпну листу операција одлагања);“

и у колизији је са изузецима за издавање дозволе (члан 61. став 1. тачка 5), према којима се дозвола не издаје за:

„- механичку припрему неопасног отпада за транспорт (пресовање, балирање, сецкање и друго);“

јер пресовање, балирање и сецкање такође могу да се сматрају претходном припремом за искоришћење или одлагање.

Примедба се не прихвата јер по Оквирној директиви о управљању отпадом третман отпада спада обухваћен је термином одлагање отада.

 1. Примедба се односи на Члан 9. тачка 7. и План прилагођавања управљања отпадом

И да не постоји термин у дефиницији, потребно је дефинисати садржај овог документа, као и начин доношења.

Примедба се одбија имајући у виду да је у самосталном члану 54. Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РС”, број 14/16) је дефинисано ко је обавезан да донесе плана , рокови и садржина плана.

 1. Примедба се односи на члан 61. став 1. тачка 5:

Сматрамо да изузимање механичке припреме за транспорт од обавезе прибављања дозволе није оправдано. Такође недовољно дефинисан појам механичке припреме, како је већ наведено, у пракси доводи до злоупотреба Предлог: брисати тачку 5. овог става

Примедба се прихвата

 1. Примедба се односи на члан 62. став 1. тачка 9. – финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима;

Примедба се не прихата јер наведени члан није предмет Нацрта закона о изменама и допунама закона о управљању отпадом.

 1. Примедба се односи на члан 68. став 1. тачка 1. – промена адресе оператера или промена назива оператера;

Потребно је предвидети могућност измене дозволе на захтев оператера и у случајевима када се мења радно време постројења, као и други подаци који се односе на опрему и рад постројења (без промене технологије и локације и капацитета).

Примедба се прихвата и уз корекције текста унета је у члан 14. Нацрта закона.

 1. 6. Неопходно је да се законом уреди управљање комерцијалним отпадом (као и јасно разграничење појмова комерцијални, амбалажни и комунални отпад), како би се спречиле злоупотребе власника да са овим отпадом поступају као са комуналним.

Примедба се не прихата јер наведени члан није предмет Нацрта закона о изменама и допунама закона о управљању отпадом

HBIS

 1. Дефинисати тачку 7- става 1-члана 9.

Шта представљаи ПЛАН ПРИЛАГОЂАВАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, односно ко га доноси,на основу чега се план доноси и шта исти мора да садржи, на који период се доноси, на колико се план ревидира ,као и ко је задузен за працење реализације овог плана (за сва планска документа , члан 9 до члаНа 16 су детаљно  описана, осим Плана прилагођавања управљања отпадом.)

Примедба се одбија имајући у виду да је у самосталном члану 54. Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РС”, број 14/16) је дефинисано ко је обавезан да донесе плана , рокови и садржина плана.

 1. Прецизније дефинисати члан 26. став 3.

“Произвођач отпада није у обавези да прибави дозволу за складиштење сопственог отпада, као ни дозволу за третман односно поновно искоришћење сопственог неопасног отпада који је настао у поступку обављања његове ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ”

Примедба је прихваћена и уз корекцију текста  уграђена у текст Нацрта закона.

 1. Дефинисати прецизније -произвођач отпада није у обавези да прибави дозволу за складиштење сопственог отпада.

Према важећој законској регулативи отпад-јесте свака материја или предмет који држалац одбацује намерава или је неопходно да одбаци.Према овој дефиницији отпад је и опасан и неопасан отпад из чега се може закључити да произвођач није у обавези да прибави дозволу за складиштење неопасног и опасног сопственог отпада.

Такође потребно је изменити и у члану 36 последњи став (став 4)

“Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији ОПЕРАТЕРА ЗА УПРАЉАЊЕ ОТПАДОМ, произвођача, власника и/или другог држаоца отпада дуже од  24 МЕСЕЦА, осим ако је у току поступак прибављања дозволе, а најдуже 120 дана од истека рока из овог става”

Примедба се не прихвата јер у случају да се члан формулише на начин како је предложено може се десити  ситуација да произвођач / или оператер,  без одређеног рока складишти опасан отпад  што није у складу са прописима којима се регулише област управљања отпадом.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 1. У члану 61. став 3. после тачке 5. додају се тачке 6., 7. и 8. које гласе:

„6.Потврда о регистрацији;

7.Акт надлежног органа, у складу са законом о процени утицаја на животну средину;

8.Потврду о уплати одговарајуће администартивне таксе.“

Предлог је прихаћен уз корекције текста с обзиром да су поводом овог члана Нацрта закона прихваћене и примедбе других учесника јавне расправе.

ЈП ЕПС

 1. У Члану 71., после става 5, додати став 6 који гласи:

„Изузетно од става 5. овог члана, дозвољен је увоз неопасног отпада ради поновног искоришћења за сопствене потребе у постројењима која у обављању своје делатности врше ко-инсинерацију отпада из Члана 38. став 9 у складу са овим Законом.

Досадашњи ставови 6-11 постају ставови 7-12.“

Примедба се не прихвата јер се односи на члан који није предмет Нацрта закона о изменама и допунама Закона о упраљању отпадом.

 1. Члан 38. став 9. изменити тако што ће се на крају параграфа додати следећа реченица:

„… и контрола загађивања животне средине, осим за постројења која су по основу других прописа изузета обавезе исходовања дозволе.“

Примедба се не прихвата јер се односи на члан који није предмет Нацрта закона

 1. У члану 62. претпоследњи параграф, предлажемо да се измени и да гласи: „Потврда из става 1. тачка 6) овог члана издаје се на период од најдуже 365 дана.“

Примедба се не прихвата јер се односи на члан који није предмет Нацрта закона о изменама и допунама Закона о упраљању отпадом.

 НИС АД НОВИ САД

 1. У члану 1. Нацрта закона, став 3. је потребно изменити/допунити, тако да гласи: ,,14) мобилно постројење за управљање отпадом јесте постројење за припрему за поновну употребу, поновно искоришћење и друге операције третмана отпада са R и D листе (R2 до R12, D8 и D9), које је такве конструкције да није везано за подлогу или објекат и може се премештати од локације до локације, укључујући мобилно постројење које се користи ради санације загађене локације, по правилу на локацији на којој отпад настаје, односно на локацији произвођача отпада, или на локацији оператера на којој је отпад ускладиштен под условом да оператер поседује дозволу за складиштење исте врсте отпада који се третира у мобилном постројењу и на којој испуњава све услове за третман отпада, у складу са овим законом, уз претходно прибављену сагласност јединице локалне самоуправе;”.

Примедба се не прихата јер у складу са Законом о управљању отпадом, третман не може да се врши на локацији произвођача без прибављене дозволе за третман отпада. Дозвола за третмана отпада мора да се односи на локацију на којој је отпад није настао.

Приликом третмана отпада на некој друој локацији оператера а не на оној на којој је отпад настао, оператер постројења за тој другој локацији мора да поседује и за складиштење и за третман.

 1. Након става 3. Нацрта закона, потребно је додати нови став 4. који представља други пасус тачке 14) и гласи: „Уколико је отпад истог власника ускладиштен на више различитих локација власник отпада има право да у договору са оператером мобилног постројења ангажује овлашћеног оператера за сакупљање и транспорт отпада и да целокупну количину отпада транспортује и преда директно на третман оператеру мобилног постројења на једној од  локација власника отпада на којима је отпад ускладиштен која је за то најпогоднија.“

Остали део текста остаје непромењен.

Примедба се не прихвата јер предлог не обухвата обавезу оператера да прибаи дозволу за складиштење отпада на једној од локација на којима складишти отпад.

Такође, по одредбама Закона о управљању отпадом, отпад се не може транспортовати без дозволе за транспорт отпада, тачније чланом 61. Закона отпад прописано је да се отпад без дозволе може кретати само унутар локације произвођача отпада, односно у складу са чланом 70. став 1. тачка 2) којом је прописан да се дозовла за сакупљање и транспорт не издаје ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управање отпадом које за то има дозволу користећи своја транспортна средства а количине отапда не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасни отпад.

 1. Члан 3. Нацрта закона, којим се уређује члан 26. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) у смислу да се додаје нови став 2, потребно је прецизније дефинисати.

Примедба није узета у разматрање јер није дата у форми предлога већ питања.

 1. У члану 36. Нацрта закона, број: „24“ је потребно заменити бројем: „36“.

Примедба се не прихвата јер се овом изменом рока жели  постићи постепено прилагођавање европској пракси и прописима.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

 1. Предлаже се допуна члана 84. Закона о управљању отпадом тако да се изричито пропише овлашћење Минстаства заштите животне средине или инспектора заштите животне средине да подноси захтев за покретање пррекршајног поступка за прекршаје предвиђне овим законом изузев оних за које је прописано да захтев за покретање прекшајног поступка подноси Агенција за заштиту животне средине.

Примедба се не прихвата јер се односи на члан који није предмет Нацрта закона о изменама и допунама Закона о упраљању отпадом

 • РЕГИОНАЛНИ АРХУС ЦЕНТАР ОТВОРЕНОГ УНИВЕРЗИТЕТА СУБОТИЦА
 • Члан 9. став 1. тачка 7) ПЛАН ПРИЛАГОЂАВАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Примедба: Није дефинисано значење овог плана прилагођавања управљања отпадом, чија је обавеза да га доноси итд.

Примедба се одбија имајући у виду да је у самосталном члану 54. Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РС”, број 14/16) дефинисано ко донеси план, као и рокови и садржина плана.

 1. Члан 26. став 3. Произвођач отпада није у обавези да прибави дозволу за складиштење сопственог отпада, као ни дозволу за третман односно поновно искоришћење сопственог неопасног отпада који је настао у поступку обављања његове основне делатност Примедба: Мишљења смо да би се овај став требао односити само на неопасни отпад или се можда овим жели „премостити“ време док се не обезбеди локација за депоновање опсаног отпада.

Предлог измене:

Произвођач отпада није у обавези да прибави дозволу за складиштење сопственог отпада ако се складишти на локацији на којој је отпад настао, као ни дозволу за третман односно поновно искоришћење сопственог отпада који је настао у поступку обављања његове основне делатности.

Предлог се уз корекције текста прихата

 1. Члан 58. став 2.

Јединица локалне самоуправе прописује услове и начин за коришћење пластичних кеса као амбалаже за испоруку робе на месту продаје роба у услуга, као и услове за третман и одлагање отпада насталог након третмана пластичних кеса у складу са законом.

Примедба: Предпоставља се да је под притиском јавности „убачен“ овај став, али је неодржив у пракси. Такође, ако је у питању пластична кеса као амбалажа, зашто није у Закону о амбалажи и амбалажном отпаду. А ако није амбалажа, онда је роба, па опет нема веза са овим законом.

Предлог: Избацити и предложити надлежним да повећају порез тако да ће прескупе пластичне кесе одбити потрошача да их купује. Такође, подстаћи и подржати јавне и медијске кампање којима ће се обавештавти грађани о штетности утицаја пластичних кеса на животну средину и здравље лјуди.

Предлог се не прихвата јер предложеним став даје правни основ јединицама локалне самоуправе да у оквиру одредаба закона и подзаконских аката донесу акта којима ће се проширити услови и захтеви  који се односе на пластичних кеса.

 1. Члан 60. ставови 10. и 12.

Аутономној покрајини поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно поновно искоришћење и одлагање и неопасног и инертног отпада, за све активности на територији аутономне покрајине.

Граду, односно општини, поверава се издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада на њиховој територији.

Примедба: Текст је идентичан. Ако је на територији нпр. Суботице која је у Војводини по ком документу се одређује чија је надлежност?

Примедба се прихата и извршена је измена текста члана 60. Закона.

 1. Члан 61. став 1. дозвола се не издаје за: Тачка 5) механичку припрему

неопасног отпада за транспорт (пресовање, балирање, сецкање и друго);

Предлог се не прихвата јер је тачка 5) брисана.

 1. Члан 70. Дозвола за сакупљање и/или транспорт издаје се…., осим:

Став 4) комуналним предузећима и привредним друштвима којима је одлуком јединице локалне самоуправе поверено обављање делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада на њиховој територији, само за сакупљање и транспорт мешаног комуналног отпада, отпада са пијаца, остатака од чишћења улица и кабастог комуналног отпада, с тим да су у обавези да поседују потребну опрему за сакупљање, као и возила за транспорт наведеног отпада

Примедба: Ако Јавно- комуналном предузећу (ЈКП) не треба дозвола да ли су они у обавези да пријављују количине отпада које су сакупили и/или транспортовали у складу са Чланом 64. Став 2. Тачка 9?

Или се на то односи Члан 43. Став 10. (последњи) Министар прописује начин вођења и изглед евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе, као и начин и рокове за његово достављање.

Ако ЈКП није у обавези да доставља податке о количини отпада на који начин ће добити субвенцију која се сада исплаћује преко СЕКОПАК-а?

У том случају предлог измене гласи за Став 4):

комуналним предузећима и привредним друштвима којима је одлуком јединице локалне самоуправе поверено обављање делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада на њиховој територији, само за сакупљање и транспорт мешаног комуналног отпада, отпада са пијаца, остатака од чишћења улица и кабастог комуналног отпада, с тим да су у обавези да поседују потребну опрему за сакупљање, као и возила за транспорт наведеног отпада, као и да (агенцији за заштиту животне средине) достављају податке у складу са чланом 64. став 9. (или у складу са чланом 43. став 10.).—-

Предлог се не прихвата јер Јавно комунално предузеће има има обавезу извештавања у складу са чланом 74 и 75  Закона о управљању отпадом.

 1. Члан 63. ставов 11.

надлежни орган за издавање дозволе, податке из чл. 62, 64. и 70. овог закона уноси у део информационог система националног регистра извора загађивања који је намењен издавању дозвола.

Примедба: да ли ови подаци могу бити лако доступни заинтересованој јавности преко Информационог система националног регистра или се мора прецизирати овим законом?

Примедба није узета у разматрање јер није дата у форми предлога већ питања.

 

ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ДА САЧУВАМО ВОЈВОДИНУ СРЕТЕНИЈЕ БАШИЋ

 1. Предлог је да се у у нацрт треба да се дода члан који гласи:

„Поступак по прекршајима из овог закона не може се покренути кад протекну три године од дана када је прекршај учињен“.

Примедба се не прихата јер се не односи на члан који је предмет Нацрта закона о изменама и допунама закона о управљању отпадом.

ГРУПАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПЛАСТИЧНИХ ПРОИЗВОДА ПРИ УДРУЖЕЊУ ЗА ХЕМИЈСКУ, ГУМАРСКУ ИНДУСТРИЈУ И ИНДУСТРИЈУ НЕМЕТАЛА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 1. Члан 8. Нацрта закона, чије се брисање предлаже гласи:

„У члану 58. после става 1. додаје се став 2. који гласи:,Јединица локалне самоуправе прописује услове и начин за коришћење пластичних кеса као амбалаже за испоруку робе на месту продаје роба и услуга, као и услове за третман и одлагање отпада насталог након третмана пластичних кеса у складу са законом.”

Став 2. постаје став 3.“

Предлаже се да се члан 8. Нацрта закона брише и да члан 58. важећег Закона о управљању отпадом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др.закон), остане непромењен:

Примедба се не прихвата

Предложени став даје могућност јединицама локалне самоуправе за проширење услова и захтева у погледу пластичних кеса, имајући у виду да је Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело (,,Службени гласник РС”, број 3/12), прописао техничке и друге захтеве који се oдносе на пластичне полиетиленске кесе тзв. трегер кесе  са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу које су намењене за пуњење на месту продаје, оцењивање усаглашености и услови које мора да испуни именовано тело.

Такође, очекује се и њиховог уједначавања на нивоу државе.

Одлуке јединица локалне самоуправе ће свакако бити донете у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом и амбалажом и амбалажним отпадом као и у складу са смерницама и директивама Европске уније које уређују ову област, па сматрамо да ова одредба неће утицати на функционисање тржишта нити да ће довести до ограничења слободе обављања трговине.

У том смислу имајући у виду да ова одредба закона представља правни основ за доношење одлука јединица локалне самоуправе, оне неће моћи да прописују услове и начине коришћења пластичних кеса који нису у складу са горе наведеним прописима.

НАЛЕД

 1. Предлог је да се дода нови члан 58а којим би се прописало управљање отпадом од хране

Примедба се не прихата јер се не односи на члан који је предмет Нацрта закона о изменама и допунама закона о управљању отпадом.

ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА

 1. Примедба се односи на члан 10. Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, и предлаже се измена ст. 6. и 7. члана 60. тако да гласе<.

„Граду Београду поверава се издавање дозвола за сакупљање и транспорт, складиштење, третман, односно поновно искоришћење и одлагање неопасног и инертног отпада за све активности на територији града Београда и за сва постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган града Београда“

Граду, односно општини, поверава се издавање дозвола за сакупљање и транспорт, складиштење, третман, односно, поновно искоришћење и одлагање неопасног и инертног отпада за све активности на њиховој територији и за сва постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган града, односно општине.“

Ово из разлога што надлежност за издавање дозвола за сакупљање и транспорт, складиштење, третман, односно поновно искоришћење и одлагање неопасног и инертног отпада треба бити везана за надлежност органа који издаје грађевинску дозволу за постројења у којима се обавља делатност, чиме се обезбеђује континуитет у учешћу истог нивоа власти (града Београда, града, општине).

Примедба се делимично прихвата 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗАУРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. У Чл. 5 тачка 14) на крају става после речи сагласност јединице локалне самоуправе додаје се: речи ,,и информацију о локацији за третман опасног/неопасног отпада од надлежног органа;”

Предлог се прихвата

 1. У Члану 36. став 4. мења се и гласи:

Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача, власника и/или другог држаоца отпада дуже 24 МЕСЕЦА, осим ако је у току поступак прибављања извозне дозволе, а најдуже 60 дана од истека рока из овог става,

Предлог се делимично прихвата

 1. у члану 37. став 4. мења се и гласи: за третман отпада у мобилном постројењу прибављају се дозволе, сагласности или исправе у складу са овим законом и другим прописима а нарочито сагласност јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши третман отпада у мобилном постројењу уз претходно прибављену информацију о локацији  за третман опасног/неопасног отпада од надлежног органа

Предлог се прихвата

 1. У члану 60 став 2, мења се и гласи: изузетно од става 1. овог члана, дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно, поновно искоришћење и одлагање опасног отпада за постројење за које дозволу за изградњу издаје надлежни орган аутономне покрајине, као и за третман отпада спаљивањем издаје надлежни орган аутономне покрајине.

Предлог се прихвата уз корекцију текста.

 1. У члану 63 у ставу у ставу 9 после речи правоснажно осуђиван додају се речи или против који се води кривични поступак, …

Предлог се не прихата јер није у складу са законом којим се уређује кривични поступак.

 1. У члану 67 став 1 треба брисати тачку 4).

Предлог се делимично прихвата имајући у виду да је наведени члан измењен у складу са примедбама и предлозима других учесника јавне расправе.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

 1. Примедба на члан 5. Нацрта закона

У члану 37. став 4. брише се тачка и додаје следећи текст: ,,а ОБАВЕЗНО сагласност јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши третман отпада у мобилном постројењу.”

Предлог се прихвата.

 1. Примедба на Члан 12. Нацрта закона

У члану 63. после става 8. додаје се став 9. који гласи:

„Надлежни орган не може издати дозволу за управљање отпадом правном лицу или предузетнику чији је власник и/или заступник и/или одговорно лице, правоснажно осуђиван за кривична дела против животне средине.ˮ

Образложење: Потврда или уверење од надлежног суда треба уврстити у обавезну документацију која се подноси уз захтев за издавање дозволе, у чл. 62. и 70.

Предлог се не прихвата се  јер члан 62. којим се прописује документација која се подноси уз захтев за издавање дозволе  није предмет измена и допуна овог нацрта закона,  али свакако у складу са чланом 62. став 5. надлежни орган може тражити ову потврду у оквиру додатних података, информација или документације..

 1. Примедба на члан 3. Нацрта закона

У члану 26. став 1. тачка 3) брише се.

После става 1. додаје се став 2. који гласи:

,,Произвођач отпада није у обавези да прибави дозволу за складиштење сопственог отпада, као ни дозволу за третман односно поновно искоришћење сопственог неопасног отпада који је настао у поступку обављања његове основне делатности.”

,,Произвођач отпада није у обавези да прибави дозволу за складиштење сопственог отпада са различитих локација свог предузећа, као ни дозволу за третман односно поновно искоришћење сопственог неопасног отпада који је настао у поступку обављања његове основне делатности на различитим локацијама.”

Предлог се не прихвата јер у складу са одредбама Закона о управљању отпадом, произвођач отпада може да складишти отпад на својој локацији на којој је отпад настао  без прибављања дозволе, али не може да врши транспорт тог отпада  без дозволе,  као и што не може да без прибављања дозволе за складиштење тог другог отпада који довози са друге локације исти складишти.

Извожење отпада са локације произвођача отпада мора да прати дозвола за транспорт отпада.

 1. Примедба на члан 13. Нацрта закона У члану 67. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

,,1) не испуњава услове из чл. 62. и 70. овог закона;ˮ

После тачке 3) додаје се нова тачка 4) која гласи:

,,4) није регистровано у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре;ˮ

Предлог се делимично прихвата  кроз измену предложеног става.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЕКОЛОШКО ДРУШТВО БУЈАНОВАЦ

 1. Примедба на члан 26.ста 1. тачка 5. је прихваћена и уграђена у текст Нацрта закона
 2. Примедба на члан 31. став 1. тачка 2) није разматрана јер наведени члан није предмет Нацрта закона
 3. Примедба на члан 58. став 2. којом се предлаже брисање наведеног члана није прихваћена јер предложени став представља правни основ за проширење услова и захтева који се односе на пластичне кесе и њиховог уједначавања на нивоу државе. Одлуке јединица локалне самоуправе ће свакако бити донете у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом и амбалажом и амбалажним отпадом као и у складу са смерницама и директивама Европске уније које уређују ову област.

ХЕЛИКС

Примедбе које се односе на члан 72 Закона нису разматране јер наведени члан није предмет Нацрта закона

CIAK

Примедбе које се односе на члан 72 Закона нису разматране јер наведени члан није предмет Нацрта закона

ЦЕМЕНТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

Примедбе које се односе на члан 71. Закона нису разматране јер наведени члан није предмет Нацрта закона

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА

Примедбе које се односе на члан 56А Закона нису разматране јер наведени члан није предмет Нацрта закона

– УДРУЖЕЊЕ ЗА ФАРМАЦИЈУ И МЕДИЦИНСКУ ДЕЛАТНОСТ – ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

1.Примедбе које се односе на члан 7. Нацрта, односно на члан 56б став 3. прихваћене су и уграђене у текст наведеног члана.

 1. Предлог је да се у члан 56б после става 3. дода нови члан 4. који гласи:

,,Обрачун висине трошкова управљања, односно коначног збрињавања и/или извоза фармацеутског отпада сакупљеног од грађана по појединачном обезнику, носиоцу дозволе за лек врши Агенција за заштиту животне средине, на основу података и извештаја о укупним количинама лекова сакупљеним од грађана и извештаја о количинама лекова стављеним на тржиште РС од стране носиоца дозволе за лек, умањених за количину лекова намењених за болничку и амбулантну примену”.

Предлог се не прихвата јер све већ регулисано у правилнику којим се уређује начин поступања са фармацеутским отпадом.

 1. Предлог да се брише члан 8. Нацрта закона није прихваћен Предложени став даје правни основ за проширење услова и захтева који се односе на амбалажне кесе и њиховог уједначавања на нивоу државе. Одлуке јединица локалне самоуправе ће свакако бити донете у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом и амбалажом и амбалажним отпадом као и у складу са смерницама и директивама Европске уније које уређују ову област.

У том смислу имајући у виду да ова одредба закона представља правни основ за доношење одлука јединица локалне самоуправе, оне неће моћи да прописују услове и начине коришћења пластичних кеса који нису у складу са горе наведеним прописима.

 1. Допуна текста чланом 6а није разматрана јер није предмет измена и допуна Закона о управљању отпадом

УДРУЖЕЊЕ ПРИВАТНИХ АПОТЕКАРА СПАС

 1. Примедбе које се односе на члан 56А Закона нису разматране јер наведени члан није предмет Нацрта закона