Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ за 12 месеци

Уговорена вредност са ПДВ за 12 месеци

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Набавка мале
вредности

Добра

Лиценце за софтвер – база правних прописа

90.000,00

97.200,00

25.11.2013.

ИНГ-ПРО Издавачко графичко д.о.о.
Веле Нигринове 16а
Београд