ОБАВЕШТЕЊЕ

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2017. годину, који је објављен на интернет страници овог министарства од 16. јуна 2017. године, на основу Закона и изменама и допунама закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 62/2017), спровешће Министарство заштите животне средине.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 и 43/17), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 43/17), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе  за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 1. Предмет конкурса

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу за 2017. годину.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), додељује подстицајна средства у складу са Уредбом о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14) (у даљем тексту: Уредба), и Правилником о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 43/17).

 1. Корисници средстава

На јавни конкурс могу се пријавити:

 • оператери постројења за  поновно искоришћење, односно третман отпада који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16),
 • произвођачи пластичних кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm.
 1. Конкурсна документација

3.1 Конкурсна документација за појединачне оператере:

 • пријава за доделу подстицајних средстава. Образац пријаве преузети овде.
 • дозволa за рад коју је оператеру постројења издао надлежни орган у складу са законом,
 • важећи уговор закључен са лицима која имају дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење отпада,
 • квартални извештај о количини отпада који је оператер постројења поновно искористио, рециклирао, односно третирао у току текуће године,
 • налаз надлежног инспекцијског органа којим се потврђује да је оператер постројења поновно искористио, рециклирао, односно третирао отпад у периоду за који је оператер поднео захтев, а у складу са чланом 4. став 4. тачка 4). Уредбе.

3.2 На јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за производњу кеса–трегерица за вишекратну употребу могу се пријавити само произвођачи пластичних кеса дебљине преко 20 µm.

Конкурсна документација за произвођаче кеса – трегерица:

1) квартална пријава за доделу подстицајних средстава. Образац пријаве преузети овде.

2) исправу о усаглашености производа са техничким захтевима којом се потврђује биоразградивост пластичне кесе, а у складу са чланом 4. став 4. тачка 3a) Уредбе.

Исправу о усаглашености производа са техничким захтевима којом се потврђује биоразградивост пластичне кесе, издаје „Универзитет у Новом Саду – Технолошки факултет Нови Сад” – Лабораторија за амбалажу и паковање из Новог Сада, Булевар цара Лазара број 1, као именовано тело за оцену усаглашености производа у складу са чланом 6. Правилника о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело („Службени гласник РС”, број 3/12).

 1. Износ подстицајних средстава

Подстицајна средства по овом јавном конкурсу биће додељена корисницима средстава у висини износа који за ове намене буде опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, a у складу са чланом 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 и 99/16), што представља коначну финансијску обавезу министарства према корисницима средстава по јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава за 2017. годину.

Подстицајна средства обрачунавају се у следећим износима:

 • за поновну употребу и коришћење отпадне гуме као секундарне сировине – 18.390,00 динара по тони;
 • за третман отпадних гума ради добијања енергије – 3.606,00 динара по тони;
 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних уља као секундарне сировине – 10,00 динара по килограму (осим за отпадна јестива уља);
 • за третман отпадних уља ради добијања енергије – 5,00 динара по килограму (осим за отпадна јестива уља);
 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних стартера, акумулатора, индустријских батерија и акумулатора – 14,50 динара по килограму;
 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних преносних акумулатора или стартера –145,50 динара по килограму;
 • за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm –010,00 динара по тони;
 • за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm које садрже биоразградиве адитиве –8.414,00 динара по тони;
 • за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадне електричне и електронске опреме, као секундарне сировине, према следећој табели:
Отпадна електрична и електронска опрема:  
разред 1 (велики кућни апарати) осим: 43 дин/kg
– расхладних уређаја и климе 108 дин/kg
– уређаја за грејање 13 дин/kg
разред 2 (мали кућни апарати) 58 дин/kg
разред 3 (опрема информатичке технологије и телекомуникације) осим: 58 дин/kg
– монитора ЦРТ 86 дин/kg
– осталих монитора 38 дин/kg
разред 4 (опрема широке потрошње за разоноду) осим: 27 дин/kg
– телевизијских апарата ЦРТ 86 дин/kg
– осталих телевизијских апарата 38 дин/kg
разред 5 (опрема за осветљење) 32 дин/kg
подразред 5а (флуоресцентне, компактне, остале светиљке) 129 дин/kg
разред 6 (електрични и електронски алат) 48,5 дин/kg
разред 7 (играчке, опрема за рекреацију и спорт) 27 дин/kg
разред 8 (медицински помоћни уређаји) 48,5 дин/kg
разред 9 (инструменти за праћење и надзор) 97 дин/kg
разред 10 (аутомати) 97 дин/kg

Подстицајна средства не додељују се за третман ЕЕ отпада који настаје од производа за које није прописана обавеза плаћања накнаде за покривање трошкова управљања посебним токовима отпада а у складу са Уредбом о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, бр54/10, 86/11, 15/12 и 3/14).

 1. Достављање пријава

Пријаве на конкурс примају се до 31.01.2018. године.

Пријаве се подносе на обрасцима:

 • „Пријава за доделу подстицајних средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине за годину”, и
 • „Пријава за доделу подстицајних средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине за годину произвођача пластичних кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm”.

Пријаве се  подносе у писаној форми и електронској форми.

 Уз пријаву обавезно доставити:

Корисник подстицајних средстава је у обавези да отвори посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор, сходно члану 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе  за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), на који ће се извршити  уплата подстицајних средстава.

Пријаве у писаној форми са пратећом документацијом која је прописана овим јавним конкурсом достављају се на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада брoj 1, са назнаком: „Пријава на конкурс за доделу подстицајних средстава за 2017. годину”.

Пријаве у електронској форми шаљу се на адресу: razvoj.zivotnasredina[at]nullekologija.gov.rs

Непотпуне пријаве, пријаве уз које није достављена документација која је прописана овим јавним конкурсом, као и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт особа: Гордана Ристовић, телефон: 011/260-4456