МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-480/2018 од 30.01.2018. године,  оглашава

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

I     Орган у коме се радна места попуњавају:  Министарство заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд

II   Раднo  местo које се попуњава:  Републички инспектор за заштиту животне средине, у подручној једници широј од подручја управног округа за Град Београд са седиштем у Београду, звање саветник, Одсек за заштити животне средине од загађивања, Сектор за надзор и предострожност у животној средини– 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и врши инспекцијски преглед у области заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у животној средини, управљања отпадом, контроле квалитета отпадних вода и из других области заштите животне средине; учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа; обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама локалне самоуправе; предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и казнених мера; поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; пружа стручну саветодавну подршку привредним субјектима, припрема и врши превентивне инспекцијске надзоре; сачињава извештаје о исходу извршених контрола, сачињава месечне, кварталне и годишње  извештаје о раду и предузетим  мерама; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање енглеског језика, положен испит за управљање моторним возилом «Б» категорије, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину и Закона о водама – усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

Место рада: Нови Београд, др Ивана Рибара бр. 91

III  Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: поштом на адресу Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд.

IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Радмила Симовић и Мирјана Крсмановић,  тел. број 011-3132-571.

VI  Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII Докази који се прилажу на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег доказа о познавању енглеског језика; оверена фотокопија возачке дозволе за положени возачки испит „Б“ категорије, изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима односно уверење о положеном правосудном испиту.  Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Наведену изјаву је могуће преузети овде.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се  у просторијама Министарства заштите животне средине – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1, почев од 07.05.2018. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом, телефоном или на мејл адресу коју су навели у пријави.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Министарства заштите животне средине  www.ekologija.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места,  на порталу е-управе, и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање.