MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS” broj 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07 ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-480/2018 od 30.01.2018. godine,  oglašava

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

I     Organ u kome se radna mesta popunjavaju:  Ministarstvo zaštite životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd

II   Radno  mesto koje se popunjava:  Republički inspektor za zaštitu životne sredine, u područnoj jednici široj od područja upravnog okruga za Grad Beograd sa sedištem u Beogradu, zvanje savetnik, Odsek za zaštiti životne sredine od zagađivanja, Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini– 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema i vrši inspekcijski pregled u oblasti zaštite vazduha, procene uticaja na životnu sredinu, zaštite od buke u životnoj sredini, upravljanja otpadom, kontrole kvaliteta otpadnih voda i iz drugih oblasti zaštite životne sredine; učestvuje u pripremi izveštaja o rezultatima navedenih inspekcijskih pregleda; obavlja neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih jedinicama lokalne samouprave; preduzima mere i radnje kojima sprečava nezakoniti rad izricanjem upravnih i kaznenih mera; postupa po prijavama građana, donosi rešenja, podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave; pruža stručnu savetodavnu podršku privrednim subjektima, priprema i vrši preventivne inspekcijske nadzore; sačinjava izveštaje o ishodu izvršenih kontrola, sačinjava mesečne, kvartalne i godišnje  izveštaje o radu i preduzetim  merama; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika, položen ispit za upravljanje motornim vozilom «B» kategorije, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o vodama – usmeno; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Novi Beograd, dr Ivana Ribara br. 91

III  Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs: poštom na adresu Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na adresi Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd.

IV Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

V Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Radmila Simović i Mirjana Krsmanović,  tel. broj 011-3132-571.

VI  Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VII Dokazi koji se prilažu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog odgovarajućeg dokaza o poznavanju engleskog jezika; overena fotokopija vozačke dozvole za položeni vozački ispit „B“ kategorije, izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.  Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Navedenu izjavu je moguće preuzeti ovde.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15) je, između ostalog, propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sud odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se  u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine – Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, počev od 07.05.2018. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom, telefonom ili na mejl adresu koju su naveli u prijavi.

IX Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Napomena: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Ministarstva zaštite životne sredine  www.ekologija.gov.rs, web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se može pogledati opis poslova radnog mesta,  na portalu e-uprave, i na web stranici  i u periodičnom izdanju  oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.