У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА  „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРАˮ

Предео изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ налази се на територији општина Чачак и Лучани.

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРАˮ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ОД 24. ДЕЦЕМБРА ДО 24. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ.

Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на сајту Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 24. јануаром 2021. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине, поштом или на писарницу, са назнаком „ПИО „Овчарско-Кабларска клисураˮ – Јавна увид о заштити”.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида, због епидемилошке ситуације, одржаће се online. О датуму Јавне расправе и појединостима начина на који ће се одржати Јавна расправа, јавност ће бити обавештена нанадно.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Предлог уредбе можете преузети овде.