U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA  „OVČARSKO-KABLARSKA KLISURAˮ

Predeo izuzetnih odlika „Ovčarsko-Kablarska klisuraˮ nalazi se na teritoriji opština Čačak i Lučani.

1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „OVČARSKO-KABLARSKA KLISURAˮ I STUDIJI ZAŠTITE ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 30 DANA, OD 24. DECEMBRA DO 24. JANUARA 2021. GODINE.

Nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-Kablarska klisuraˮ i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 24. januarom 2021. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine, poštom ili na pisarnicu, sa naznakom „PIO „Ovčarsko-Kablarska klisuraˮ – Javna uvid o zaštiti”.

2. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida, zbog epidemiloške situacije, održaće se online. O datumu Javne rasprave i pojedinostima načina na koji će se održati Javna rasprava, javnost će biti obaveštena nanadno.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Predlog uredbe možete preuzeti ovde.