Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ за 12 месеци

Уговорена вредност са ПДВ за 12 месеци

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Набавка мале
вредности

Услуга

Колективно осигурање запослених

116.962,02

116.962,02

06.12.2013.

“AXA- Neživotno osiguranje“ a.d.o., Булевар Михаила Пупина 6/14, Београд