Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Отворени поступак

Добра

Набавка   бензина и дизел горива (безоловни моторни бензин PREMIJUM BMB 95 и евро PREMIJUM BMB, EVRO DIZEL I D2)  коришћењем картица за гориво, за период од 12   месеци

12.500.000,00

15.000.000,00

10.04.2013.

НИС ад   Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад