На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт интегрисане дозволе за оператера ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка, број захтева: 353-01-02037/2010-02, за рад постројења и обављање активности производње опекарских производа, на локацији у Смедеревској Паланци, ул. Незнаног јунака бб, 11420 Смедеревска Паланка, на катастарским парцелама  1135, 1310/1, 1310/2, 1311, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 1140/1 и 1140/2 K.O. Град Паланка 1, на територији СО Смедеревска Паланка.

Увид у израђени нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на урађени нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.