На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

                                   ОБАВЕШТЕЊЕ
                             о урађеном нацрту интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган израдио нацрт интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o., број 353-01-00577/2018-03, у Јагодини, за рад целокупног постројења и обављање активности производње самолепљивих трака и пратећих садржаја на полипропиленским и папирним основама на локацији катастарских парцела бр.: 2413/75, 2413/76 и 2413/77, све  КО Кочино Село, општина Јагодина.

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.