На основу члана 12., став 6, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган израдио нацрт интегрисане дозволе за оператера ”Yunirisk” d.о.о., Симина 18, Београд, за рад целокупног постројења и обављање активности третмана опасног и неопасног отпада, на локацији катастарских парцела бр. 2372/1,1; 52/1,2,3; 53/6; 55/6; 489/2; 490/2; 496/2,3; 497/3,4,5,6; 2255/2,2; 23750/7, 23750/8, све КО Стара Раковица.

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.