На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац, Огранак Мала Плана, Мала Плана бб, 19323 Мала Плана, под бројем: 353-01-00332/2019-03, за рад постројења за производњу грађевинских производа од печене глине, на локацији к.п. бр. 1387, 1388, 1389/2, 1396, 1397, 1398, 1404/2, 1405/2, 1406/2, 1413, 1414/2, 1416/2, 1417/2, 1406/2, 1413, 1414/2, 1416/2, 1417/2, 1418/2, 1419/2, 1420/2, 1421/2, 1422/2, 1423/2, 1424/2, 1425/2, 1426/2, 1428/2, 1429/2, 1431/2, 1432/2, 1443/2, 1880, 1882, 1884, 1885, 1888, 1892, 1895, 1896, 1897, 1898, 1901, 1916/1, 1916/2, 1923, 1917/5 КО КО Поточић, општина Прокупље.

Увид у израђени нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на урађени нацрт интегрисане дозволе, овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.