На основу члана 12, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту решења о ревизији  интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарство заштите животне средине израдило нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Messer Tehnogas” AД, за рад фабрике за производњу ацетилена и азот (I) оксида у Раковици, на локацији КП бр. 158/2, 159/1, 159/2, 160/1, све КО Стара Раковица.

Увид у нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Заинтересована јавност може доставити мишљење на нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.