Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ за 12 месеци

Уговорена вредност са ПДВ за 12 месеци

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Набавка мале
вредности

Добра

Новогодишњи поклони (одећа) за децу запослених

425.761,00

425.761,00

18.12.2013.

Kids Beba“ d.o.o., Игњата Јоба 37, Београд