Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД  – Сектор за кључне инвестиционе пројекте, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији Термоелектране „Никола Тесла А“ у Обреновцу, на катастарским парцелама број 1934/1, 1934/4, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1868/1 (локални пут) и 1849 (део реке Саве) КО Уровци, општина Обреновац, заведен под бројем 353-02-2034/2020-03.

Jавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 15.12.2020. године са почетком у 1000 у просторијама СО Обреновац, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Србије којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава.

У складу са наведеним, обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да своја питања и приговоре у вези са предметном Студијом о процени утицаја на животну средину, могу доставити овом органу на адресу Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, Одељење за процене утицаја на животну средину у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику. Сва питања заинтересоване јавности ће бити прослеђена носиоцу пројекта и обрађивачу Студије, а одговори на та питања биће достављени заинтересованој јавности, органима и организацијама у електронском облику. У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд. Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну Студију.