Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD  – Sektor za ključne investicione projekte, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pristaništa za sopstvene potrebe na lokaciji Termoelektrane „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu, na katastarskim parcelama broj 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 1173, 1174, 12/1, 1272, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14,15,16,17, 18, 86 delovi parcela 3154/1, 3155, 3184 (reka Sava), sve u KO Ušće, opština Obrenovac, zaveden pod brojem 353-02-2035/2020-03.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije čije je održavanje bilo predviđeno za 15.12.2020. godine sa početkom u 1000 u prostorijama SO Obrenovac, neće biti održana zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srbiji, a u skladu sa Instrukcijom Vlade Srbije kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava.

U skladu sa navedenim, obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da svoja pitanja i prigovore u vezi sa predmetnom Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, mogu dostaviti ovom organu na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, Odeljenje za procene uticaja na životnu sredinu u pisanom obliku, kao i na službenu mejl adresu u elektronskom obliku. Sva pitanja zainteresovane javnosti će biti prosleđena nosiocu projekta i obrađivaču Studije, a odgovori na ta pitanja biće dostavljeni zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u elektronskom obliku. U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Sve dostavljene primedbe će biti predočene Tehničkoj komisiji, koja će ocenjivati predmetnu Studiju.